حسابداری

این وبلاگ در حقیقت پشتیبانی وبلاگ اصلی منhttp://sadegh55.blogfa.com/ است

انواع حسابهای مستقل

هرحساب مستقل یک واحد مالی و حسابداری مستقل با مجموعه ای از حسابهای متوازن می باشد که در آنها وجوه نقد و سایر داراییها، بدهیها، اندوخته ها، مازاد به طور کلی، منابع و مصارفی که به منظور اجرای فعالیتها و عملیات خاص یا نیل به اهداف معین طبق قوانین و مقررات تفکیک شده اند، ثبت می شود.

شروط لازم و کافی ایجاد هر حساب مستقل:

1- وجود یک واحد مالی مستقل شامل وجوه نقد و سایر دارایی هایی که طبق مقررات به مقاصد و مصارف معین و یا برنامه ها، فعالیتها و طرحهای خاص تخصیص یافته اند.

2- وجود یک واحد حسابداری دوطرفه مستقل که فعالیتهای مربوط به واحد مالی مستقل در آن ثبت می شوند.

 

سه نوع کلی حسابهای مستقل : الف- وجوه دولتی   ب- وجوه سرمایه ای   ج- وجوه امانی

 

حساب مستقل برای وجوه دولتی:

معمولا شامل حسابهای مستقل زیر می باشد:

1- حساب مستقل عمومی

2- حساب مستقل درامد اختصاصی

3- حساب مستقل پروژه های عمرانی

4- حساب مستقل تامین مالی و بازپرداخت دیون بلندمدت

5- حساب مستقل وجوه دریافتی بابت خدمات خاص

 

1- حساب مستقل عمومی: یک واحد حسابداری و مالی مستقل است که در آن فعالیتهای مالی مربوط به داراییها، درامدها و منابع معینی که طبق مقررات برای تامین مالی عملیات، فعالیتها، خدمات جاری، عادی و عمومی هر سازمان دولتی یا غیرانتفاعی مورد استفاده قرار می گیرند ثبت می شوند.

این حساب ممکن است عناوین دیگری چون: "حساب مستقل عملیاتی" ، "حساب مستقل جاری نامحدود"، "حساب مستقل درامد عمومی" یا "حساب مستقل کل" نیز داشته باشد.

مالیاتها، عوارض، جرایم، کمکهای دریافتی از دولت، حق الزحمه خدمات و سایر دریافتها معمولا منابع حساب مستقل عمومی و هزینه های مربوط به اجرای برنامه ها، فعالیتها و عملیات جاری سازمان دولتی معمولا مصارف این حساب مستقل را تشکیل می دهند.

تفاوتهای حساب مستقل عمومی با واحدهای حسابداری مستقل در حسابداری بازرگانی:

1- این حساب مستقل علاوه بر حسابهای عادی، شامل حسابهای بودجه ای برای ثبت درامدهای پیش بینی شده، اعتبارات مصوب و تعهدات قطعی نشده می باشد.

2- هزینه های حساب مستقل عمومی معمولا به منظور تحصیل درامد انجام نمی شود بلکه هدف اصلی اجرای برنامه ها، فعالیتها و عملیاتی است که در بودجه مصوب پیش بینی شده است بنابراین اصل "تطبیق هزینه ها با درامدهای دوره مالی" به منظور تعیین سود ویژه که هدف اصلی موسسات بازرگانی است، در حسابداری حساب مستقل عمومی دارای کاربرد نیست.

3- با وجود اینکه حساب مستقل عمومی دارای عمر نامحدود می باشد، تداوم فعالیتهای مالی حساب مستقل مذکور مستلزم تصویب بودجه سالانه است.

4- در حساب مستقل عمومی شناخت درامد معمولا بر اساس یکی از مبانی حسابداری تعهدی تعدیل شده یا نقدی صورت می گیرد.

 

2- حساب مستقل درامد اختصاصی: معمولا برای ثبت فعالیتهای مالی مربوط به دریافت و مصرف درامدهای خاصی که معمولا برای مصارف و مقاصد عملیاتی معین وصول می گردند نگهداری می شود. خصوصیات این حساب مستقل اساسا مشابه با حساب مستقل عمومی می باشد و فعالیتهای مالی آن تا زمانی که مجوز قانونی ایجاد حساب مستقل و وصول درامدهای آن به قوت خود باقی است ادامه می یابد.

 

3- حساب مستقل پروژه های عمرانی: این حساب مستقل جهت ثبت فعالیتهای مالی مربوط به وجوه و منابع مالی که برای ایجاد یا خرید اموال، ماشین آلات و تجهیزات سرمایه ای اساسی به مصرف می رسند نگهداری می شود. بنابراین این حساب مستقل شامل دریافتها و پرداختهای حاصل از فروش اوراق قرضه عمومی صادره جهت خرید یا احداث اموال و تجهیزات سرمایه ای و کمکهای دریافتی و وجوه انتقالی از سایر حسابهای مستقل برای پروژه های عمرانی می باشد.

عمر این حساب مستقل از تاریخ تصویب قانونی هر پروژه شروع و تا تاریخ تکمیل پروژه و انتقال رسمی دارایی های سرمایه ای به سازمان دولتی ادامه می یابد، ولی حسابهای اسمی حساب مستقل مذکور جهت تسهیل در تهیه صورتهای مالی سالانه معمولا در پایان سال بسته می شوند.

دارایی های ثابت یا بدهی های بلندمدت حصل از اجرای پروژه ها معمولا در حساب مستقل پروژه های عمرانی ثبت نمی شود ولی دارایی هایی که به وجه نقد تبدیل و برای پروژه مصرف می شوند در حساب مستقل مذکور منعکس می گردند. به همین ترتیب فقط بدهیهایی که باید از محل داراییهای حساب مستقل پداخت شوند در این حساب مستقل نگهداری می شوند. در نتیجه مازاد این حساب مستقل نمایانگر مابه التفاوت داراییهای جاری با بدهی های جاری یا به عبارت دیگر نشان دهنده وجوه و منابع مالی موجود برای انجام هزینه های حساب مستقل مذکور می باشد.

 

4- حساب مستقل تامین مالی و بازپرداخت دیون بلندمدت: در این حساب مستقل فعالیتهای مالی مربوط به منابع مالی و درامدهایی که برای بازپرداخت اصل و فرع اوراق قرضه و بدهیها و تعهدات بلندمدت عمومی وصول می گردند ثبت می شود.

در این حساب مستقل علاوه بر حسابهای عادی، حسابهای بودجه ای مربوط به درامدهای پیش بینی شده و اعتبارات مصوب نیز ثبت می شوند ولی نگهداری حساب تعهدات قطعی نشده ضرورتی ندارد زیرا مشخص است که اعتبارات مصوب فقط جهت بازپرداخت دیون و اوراق قرضه بلندمدت مصرف می شوند.

درامدها و منابع مالی حساب مستقل مذکور شامل مالیاتهای قابل وصول و سود سرمایه گذاری های انجام شده می باشد. فعالیتهای مالی این حساب مستقل معمولا با استفاده از حسابداری تعهدی تعدیل شده ثبت می شود و ترازنامه آن مانند حساب مستقل عمومی و پروژه های سرمایه ای فقط شامل دارایی های جاری و بدهیهای جاری می باشد.

حسابهای دیون بلندمدتی که از محل منابع مالی این حساب مستقل بازپرداخت می گردند بجای انعکاس در حساب مستقل مذکور معمولا در گروه بدهیهای بلندمدت عمومی ثبت می شوند.

 

5- حساب مستقل وجوه دریافتی بابت خدمات خاص: این حساب که "حساب مستقل عوارض مخصوص" نیز نامیده می شود برای ثبت عملیات حسابداری آن گروه از خدمات و تاسیسات عمومی نگهداری می شود که تمام یا قسمتی از منابع مالی ایجاد یا تحصیل آنها از محل مالیاتها، عوارض و یا سایر وجوه وصولی از صاحبان اموال و مستغلات استفاده کننده از خدمات و تاسیسات مذکور تامین می شود.

وجوه قابل وصول از صاحبان اموال منتفع از تاسیسات ایجاد شده ممکن است توسط سازمان دولتی به اقساط طویل المدت دریافت شود بنابراین احتمال دارد این حساب مستقل وامهایی از بانکها و سایر موسسات مالی دریافت نماید. سود و بهره وامهای دریافتی معمولا به حساب هزینه دوره مالی که موعد پرداخت آنها فرا رسیده است منظور می گردد. به همین ترتیب شناخت درامد حاصل از مالیاتها و عوارض قابل وصول از صاحبان اموال در سالی که موعد دریافت آنها فرارسیده است صورت می گیرد.

دارائی های ثابتی که از محل منابع مالی مستقل وجوه دریافتی بابت خدمات خاص خریداری یا احداث می شوند معمولا در این حساب مستقل ثبت نمی گردند.

عمر مفید این حساب معمولا تا پایان عملیات مالی مربوط به دریافت مالیاتها و عوارض مخصوص، خرید یا احداث دارایی ثابت از محل درامد مذکور و بازپرداخت دیون و وامهای دریافتی دارای تداوم باشد.

 

خصوصیات مشترک حسابهای مستقل برای وجوه دولتی:

1- گردش و مصرف منابع مالی اساس حسابداری حسابهای مستقل برای وجوه دولتی را تشکیل می دهند

2- درامدهای حسابهای مستقل برای وجوه دولتی معمولا با مبنای حسابداری نقدی یا تعهدی تعدیل شده و هزینه های حسابهای مستقل برای وجوه دولتی با حسابداری تعهدی یا نقدی تعدیل شده در حسابها منعکس می شود.

3- وصول درامدها و انجام هزینه های حسابهای مستقل برای وجوه دولتی تابع محدودیتها و مقررات بودجه ای و قانونی حسابهای مستقل مذکور می باشند. بنابراین سیستم حسابداری این حسابهای مستقل باید کنترل بودجه ای مناسب به خصوص در ورد هزینه ها را ایجاد نماید.

4- فقط اقلامی به عنوان دارایی در حسابها و ترازنامه های حسابهای مستقل برای وجوه دولتی ثبت می شوند که به صورت وجوه نقد یا قابل تبدیل به وجوه نقد در عملیات عادی دوره جاری باشند. همچنین اقلامی به عنوان بدهی در ترازنامه های حسابهای مستقل مذکور ثبت می شوند که از محل دارایی های جاری مورد بحث قابل پرداخت باشند. بنابراین موجودی اموال و دارایی های ثابت و بدهیهای بلندمدت معمولا در حسابها و صورتهای مالی حسابهای مستقل برای وجوه دولتی نشان داده نمی شوند.

5- در حسابهای مستقل برای وجوه دولتی مابه التفوت میان داراییها و بدهیها "ارزش ویژه حساب مستقل" نامیده می شود. قسمتی از ارزش ویژه هر حساب مستقل ممکن است برای مصارف معین اختصاص داده نشده است " مازاد حساب مستقل" یا " مازاد تخصیص نیافته" نامیده می شود.

 

حسابهای مستقل برای وجوه سرمایه ای: واحدهای حسابداری مستقلی هستند که حسابها و صورتهای مالی آنها مشابه با موسسات بازرگانی می باشد و معمولا شمل حسابهای مستقل زیر می باشند:

1- حساب مستقل خدمات و تدارکات داخلی        2- حساب مستقل انتفاعی

 

1- حساب مستقل خدمات و تدارکات داخلی: این حسابها جهت ثبت فعالیتهای مالی مربوط به وجوه و درامدهایی که به منظور ارائه خدمات و کالا به سایر سازمانهای دولتی یا حسابهای مستقل تفکیک گردیده اند نگهداری می شود. هدف مالی این حساب مستقل معمولا دریافت قیمت تمام شده خدمات و کالای ارائه شده به علاوه سود کافی برای جایگزین نمودن موجودیها و دارایی هایی است که در عملیات عادی و جاری مورد استفاده قرار می گیرند.

 

2- حساب مستقل انتفاعی: عملیات حسابداری مربوط به وجوه و منابعی که جهت ارائه خدمات و کالا به مردم در مقابل دریافت قیمت تمام شده خدمات به علاوه سود کافی برای جایگزین نمودن و نگهداری موجودی ها و تاسیسات در این حساب ثبت می گردند.

در این حساب فعالیتها و عملیات مربوط به ارائه خدمات به نحوی مشابه با موسسات بازرگانی تامین مالی می شوند و عمر این حساب مستقل نیز نامحدود است.

 

خصوصیات مشترک حسابهای مستقل برای وجوه سرمایه ای:

1- بودجه باید به منظور اعمال کنترل بودجه ای برای حسابهای مستقل وجوه سرمایه ای تهیه شود ولی نگهداری حسابهای بودجه ای در سیستمهای حسابداری حسابهای مستقل مذکور الزامی نیست.

2- مانند موسسات بازرگانی، داراییهای جاری و بلندمدت و نیز بدهی های جاری و بلندمدت متعلق به حسابهای مستقل برای وجوه سرمایه ای باید در حسابها و ترازنامه حساب مستقل مذکور منعکس گردد.

3- حسابهای مستقل برای وجوه سرمایه ای دارای صورتحسابهای سود و زیان می باشند که در آنها درامدها و هزینه هایی که با مبنای حسابداری تعهدی کامل ثبت گردیده اند منعکس می شود

 

حساب مستقل برای وجوه امانی:

واحدهای حسابداری و مالی مستقلی هستند که سازمان دولتی نگهدارنده آنها ملزم می باشد فعالیتهای مربوط به وجوه و اموالی را که بدون داشتن حق مالکیت بر آنها برای مصارف خاص در اختیار خود گرفته است در آنها ثبت نماید.   

منابع اصلی حساب مستقل برای وجوه امانی:

1- وجوه دریافتی توسط صندوقهای بازنشستگی، وظیفه، تامین اجتماعی، پس انداز، بیمه و غیره از کارکنان دولت و از محل اعتبارات مصوب سازمانهای دولتی طبق مقررات مربوط

2- مالیاتها، عوارض و سایر وجوه دریافتی توسط یک سازمان دولتی با حساب مستقل به نمایندگی از طرف دولت و سایر سازمانها و حسابهای مستقل

3- سپرده هایی که به عنوان تضمین یا وثیقه در اجرای مقررات و قراردادهای منعقده توسط سازمانها و حسابهای مستقل از اشخاص حقوقی و حقیقی دریافت می شوند.

4- هدایا، کمکها و اعانات دریافتی توسط سازمانها و حسابهای مستقل جهت صارف خاص

5- درامدها و منابع حاصل از سرمایه گذاریهای انجام شده در سهام شرکتها، اوراق قرضه، اموال غیرمنقول و غیره

6- وجوه و اموال موقوفه که برای مصارف خاص در اختیار سازمان دولتی قرار می گیرد.

 

انواع حسابهای مستقل برای وجوه امانی:

1- حساب مستقل وجوه امانی قابل مصرف

2- حساب مستقل وجوه امانی غیرقابل مصرف

3- حساب مستقل وجوه امانی بازنشستگی

4- حساب مستقل وجوه وصولی به نمایندگی از سایر سازمانها

 

1- حساب مستقل وجوه امانی قابل مصرف: این حساب مستقل شامل نوعی از درامدها، داراییها و وجوه امانی است که طبق قوانین قابل مصرف برای مقاصد معین می باشد.

 

2- حساب مستقل وجوه امانی غیرقابل مصرف: این حساب مستقل شامل نوعی از وجوه و داراییهای امانی می باشد که طبق قوانین مربوط اصل منابع آنها را نمی توان مصرف نمود ولی درامدهای آن ممکن است قابل مصرف یا غیرقابل مصرف باشد. بنابراین فعالیتهای مربوط به اصل سرمایه که برای مقاصد خاص نگهداری می شود، در این حساب مستقل ثبت می گردد و درامدهای خالص حاصل از اصل سرمایه وجوه امانی غیرقابل مصرف معمولا به یک حساب مستقل قابل مصرف انتقال داده می شود تا به مصارف خاص خود برسد.

 

3- حساب مستقل وجوه امانی بازنشستگی: این حساب مستقل شامل حسابهای متوازن مربوط به صندوق بازنشستگی متعلق به کارکنان دولت می باشد. درامدها و هزینه های مربوطه چه اصل منبع قابل مصرف یا غیرقابل مصرف باشد در همین حساب ثبت می گردد.

 

4- حساب مستقل وجوه وصولی به نمایندگی از سایر سازمانها: در این حساب مستقل فعالیتهای مالی مربوط به وجوه و درامدهایی که توسط یک سازمان دولتی به نمایندگی از سایر سازمانهای دولتی وصول می شوند ثبت می گردد.حساب مستقل مذکور معمولا مازاد ندارد زیرا وجوه وصولی برای سایر سازمانهای دولتی بلافاصله یا بعد از مدتی عینا به حسابهای آنها منتقل می شود. در سازمانهای دولتی اکثر کشورها فعالیتهای مالی مربوط به این حساب مستقل در حساب مستقل عمومی یا سایر حسابهای مستقل برای وجوه دولتی با استفاده از حسابداری تعهدی تعدیل شده ثبت می گردند و از نگهداری حساب مستقل خاص برای وجوه مذکور اکثرا خودداری می گردد.

 

خصوصیات مشترک حسابهای مستقل برای وجوه امانی:

1- حسابداری حساب مستقل وجوه امانی قابل مصرف و حساب مستقل وجوه وصولی به نمایندگی از سایر سازمانها اساسا با حسابداری حسابهای مستقل وجوه دولتی مشابه است.

2- حسابداری حساب مستقل وجوه امانی غیرقابل مصرف و حساب مستقل وجوه امانی بازنشستگی اساسا مشابه با حسابداری حسابهای مستقل وجوه انتفاعی می باشد.

+ ; ۱٢:۱٤ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/٦/۳۱
    پيام هاي ديگران ()   

مبانی حسابداری دولتی

مبانی حسابداری دولتی:

 1- حسابداری نقدی-2- حسابداری تعهدی-3- حسابداری نیمه تعهدی-4- حسابداری تعهدی تعدیل شده-5- حسابداری نقدی تعدیل شده

 

1- حسابداری نقدی:

در حسابداری نقدی درامدها در سال مالی وصول وجوه نقد مربوط و هزینه ها در سال مالی پرداخت وجوه نقد مربوطه به حساب منظور می شوند.

صورتهای مالی که با حسابداری نقدی تنظیم می شود معمولا فاقد حسابهای دریافتنی و پرداختنی است. اموال خریداری شده نیز ممکن است به جای انعکاس در حسابهای دارایی ثابت، در هنگام خرید مستقیما به حساب هزینه منظور شود، ولی سرمایه گذاریها و بدهیهای بلندمدت ناشی از فعالیتهای مالی نقدی معمولا در حسابهای ترازنامه ای ثبت می شوند. سرمایه گذاریها و اوراق بهاداری که نقدا خریداری شده اند به بهای تمام شده ثبت می شوند ولی در ترازنامه معمولا ارزش بازار آنها نیز در داخل پرانتز در مقابل بهای تمام شده نشان داده می شود. سرمایه گذاریها و اوراق بهاداری که به عنوان کمک یا هدیه دریافت شده است به ارزش متعارف بازار در تاریخ دریافت در حسابها منظور می شود.

 

2- حسابداری تعهدی:

در حسابداری تعهدی درامدها در سال انجام خدمات یا فروش کالاها، و هزینه ها در سال دریافت کالاها و خدمات و ایجاد تعهد به حساب منظور می شوند.

در حسابداری بازرگانی به منظور رعایت اصل وضع هزینه های هر دوره مالی از درامدهای متعلق به همان دوره و تعیین سود یا زیان سال مالی و وضعیت مالی واقعی در پایان هر دوره مالی معمولا از حسابداری تعهدی استفاده می شود. افتتاح حسابهایی مانند پیش پرداختها، هزینه های معوق و پیش دریافتها و همچنین به حساب دارایی منظور نمودن موجودی کالای پایان دوره مالی از نتایج به کار بردن حسابداری تعهدی است.

مزایای حسابداری تعهدی:

1- حسابداری تعهدی برای تعیین بهای تمام شده و هزینه های واقعی اجرای برنامه ها، عملیات و فعالیتهای سازمانهای دولتی در قالب اعتبارات مصوب ضروری می باشد.

2- کنترل دقیق درامدها و سایر منابع تامین اعتبار و هزینه ها و سایر پرداختهای حسابهای مستقل در صورتی میسر خواهد بود که از مبنای حسابداری تعهدی استفاده شود.

3- مبنای تعهدی اطلاعات کاملتر و جامعتری جهت نظارت بر عملکرد ازمانهای دولتی و ارزیابی آنها در اختیار قوه مقننه، دولت و سایر مراجع قانونی و افراد کشور قرار می دهد.

4- حسابداری تعهدی اطلاعات و گزارشهای مالی صحیح تر و دقیق تری جهت برنامه ریزی و تصمیم گیری و اجرای عملیات و برنامه ها د اختیار مدیران سازمانهای دولتی قرار میدهد.

5- در برخی حسابهای مستقل و سازمانهای دولتی انتفاعی شناخت درامدها و هزینه های واقعی و تعلق آنها به دوره مالی و نیز تعیین وضع مالی صحیح در پایان دوره مالی فقط با به کار گیری حسابداری تعهدی مقدور است.

 

 

3- حسابداری نیمه تعهدی: در حسابداری نیمه تعهدی برای ثبت درامدها از مبنای نقدی و برای ثبت هزینه ها از مبنای تعهدی استفاده می شود. یا به عبارت دیگر در مبنای نیمه تعهدی درامدهایی که عملا وصول و هزینه هایی که تعهد یا تحمل شده است (هزینه های واقعی دوره مالی) در حسابهای هر دوره مالی ثبت می شود.

دلایل استفاده از حسابداری نیمه تعهدی در سازمانهای دولتی بسیاری از کشورها:

1- استفاده از مبنای تعهدی برای ثبت هزینه ها به منظور کنترل بیشتر آنها ضروری تر از درامدهاست

2- همیشه احتمال عدم وصول بخشی از مالیاتها و عوارض و سایر درامدهای پیش بینی شده وجود دارد که بنابر اصل احتیاط به کار بردن حسابداری نقدی را در مورد آنها ایجاب می کند.

 

4- حسابداری تعهدی تعدیل شده: در حسابداری تعهدی تعدیل شده شناخت و ثبت درامدها و حسابها در دوره مالی ای انجام می پذیرد که در آن دوره درامد "آماده، در دسترس و قابل اندازه گیری" باشد. منظور از آماده و در دسترس بودن درامدها قابل وصول بودن آنها در دوره مالی جاری یا مدتی کوتاه پس از پایان دوره جاری است به ترتیبی که پرداخت بدهیها و تعهدات دوره جاری از محل درامدهای مذکور میسر باشد.

در حسابداری تعهدی تعدیل شده از مبنای تعهدی برای ثبت هزینه ها استفاده می شود.

در آن گروه از سازمانهای دولتی و حسابهای مستقل که با استناد به قوانین و مستندات موجود تشخیص قطعی الیاتهای دریافتی و سایر درامدهای آنها قبل از وصول امکان پذیر است، حسابداری تعهدی تعدیل شده به طور گسترده ای مورد استفاده قرار می گیرد.

 

5- حسابداری نقدی تعدیل شده: در حسابداری نقدی تعدیل شده ثبت درامدها در دوره دریافت وجوه نقد و ثبت هزینه ها مستلزم تحقق دو شرط لازم و کافی یعنی ایجاد تعهد و انجام پرداخت است.

در وزارتخانه ها و موسسات دولتی ایران درامدها و هزینه ها با حسابداری نقدی تعدیل شده شناسای و در حسابها ثبت می شوند.

 

در برخی از سازمانهای دولتی و حسابهای مستقل انتفاعی  که ناگزیر به تعیین سود یا زیان ویژه هر سال مالی می باشند از مبنای حسابداری تعهدی کامل استفاده می شود، لیکن در اغلب سازمانهای دولتی و حسابهای مستقل برای ثبت درامدها و هزینه ها سایر مبانی حسابداری مورد استفاده قرار می گیرد.

در هر سازمان دولتی انتخاب مبنای حسابداری معمولا به عوامل متعددی مانند اهمیت انواع مختلف اطلاعات مالی و سودمندی آنها در رفع نیازهای محاسباتی و مدیریت، سطح پیشرفت فن حسابداری، تخصص مدیران و کارکنان مالی دولت و ماهیت برنامه ها و عملیات بستگی دارد.

 

علل تبدیل نشدن مبنای حسابداری وزارتخانه ها و موسسات دولتی ایران به تعهدی یا تعهدی تعدیل شده:

1- درصد قابل توجهی از هزینه های موسسات دولتی را هزینه های پرسنلی تشکیل می دهد که ارقام تعهد شده و پرداخت شده آن تقریبا مساویند.

2- تبدیل مبنای حسابداری مستلزم وجود مالی معتنابه و نیز تخصصهای حسابداری در سطوح بالاست که موسسات دولتی معمولا فاقد آنها هستند.

3- تبدیل مبنای حسابداری مستلزم انجام تغییرات و تحولات اساسی در نظام بودجه ریزی به منظور تبدیل بودجه برنامه ای به بودجه عملیاتی جهت ایجاد ارتباط میان خدمات ارائه شده توسط سازمانهای دولتی با بهای تمام شده خدمات مذکور است.

4- تبدیل مبنای حسابداری به تعهدی مستلزم انجام اصلاحات و تعدیلات اساسی در سازمان و روشهای حسابداری دولتی و طبقه بندی حسابهای آن است.

+ ; ۱٢:۳۸ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/٦/٢٦
    پيام هاي ديگران ()   

LONG-LIVED ASSETS - درس سیزدهم کتاب ENGLISH FOR THE STUDENT OF ACCOUNTING آقای ع

LONG-LIVED ASSETS

دارائیهای بلند مدت

Long-lived assets also called plant assets or fixed assets are those assets that are tangible in nature, used in the operations of the business, and not held for sale in the ordinary course of the business. Property, Plant, and Equipment is a balance sheet classification often used to show all tangible long-lived assets owned by a business.

 دارائیهای بلندمدت که دارائیهای تاسیساتی یا دارائیهای ثابت هم نامیده می شوند، آن دسته از دارائیها هستند که در طبیعت مشهود باشند، در عملیات شرکت مورد استفاده قرار بگیرند و  در چرخه عادی شرکت جهت فروش نگهداری نشوند. اموال، ماشین آلات و تجهیزات یک طبقه بندی ترازنامه ای است که اغلب برای نمایش تمام دارائیهای بلندمدت مشهود تحت مالکیت شرکت استفاده می شود.

Acquisition and Cost

All plant assets should be recorded at cost when they are acquired. That is, the cost of the asset acquired must include cash equivalent purchase price and all necessary direct expenditures related to get it in place and ready for use. Such expenditures include sales taxes, special foundations, installation costs, broker's commissions, and title fees. The cash equivalent cost rule to record purchased assets is also applied in other situations such as cash purchases, deferred payment contracts, lump sum or basket purchases, and assets contributed as donations.

خرید و بهای تمام شده

تمام دارائیهای تاسیساتی لازم است که در زمان خرید به بهای تمام شده ثبت شوند. که عبارت است از بهای کالای خریداری شده شامل معادل نقدی قیمت خرید و تمام هزینه های مستقیم لازم مربوط به نصب و آماده سازی برای استفاده می شود. این قبیل هزینه ها شامل مالیتهای فروش، زیرسازی، هزینه های نصب، حق العمل کارگزار و حق انتقال سند می باشد. بهای معادل نقد قانونی است برای دارائیهای خریداری شده حتی اگر روشهای دیگری همچون خریدهای نقدی، قرارداد پرداخت معوق، خریدهای کلی یا یکجا و دارائیهای غیرنقدی دریافت شده به عنوان کمک بلاعوض استفاده شده باشد.

When assets are acquired on long-term credit contract, the interest involved in the contract must be excluded and the cost of the asset equals the present value of the consideration exchanged between the contracting parties at the date of transaction.

هنگامی که دارائی تحت یک قرارداد اعتباری بلندمدت خریداری می شود، بهره درگیر شده در قرارداد باید مستثنی شود و بهای دارایی مساوی است با ارزش کنونی مورد مبادله میان دو طرف قرارداد در تاریخ انجام معامله.

 In package purchases, the total cost of assets acquired must be allocated between each asset in the purchased basket based on their fair market values.

در خریدهای کلی، جمع بهای اموال خریداری شده باید میان هریک از اموال موجود در سبد خریداری شده براساس ارزش منصفانه بازار آنها تخصیص یابد.

When assets are received as donations, to record nothing is to ignore the economic realities of an increase in wealth and assets. Therefore, the fair value of the asset should be used to establish its value on the books. Two general approaches have been used to record the credit for the asset received; revenue approach and capital approach. FASB Standard No. 116 adopts the revenue approach and requires companies to use it in practice. That is, assets received as donations must be recorded as revenue in the period they received.

هنگامی که دارائیها به صورت کمک بلاعوض دریافت می شوند، ثبت ارزش صفر برای آن نادیده گرفتن واقعیت اقتصادی افزایش در اموال و ثروت است. بنابراین ارزش منصفانه دارایی باید برای ثبت ارزش در دفاتر باید استفاده شود. دو دیدگاه عمومی برای ثبت بستانکاری اموال دریافت شده وجود دارد: دیدگاه درامدی و دیدگاه سرمایه ای. استاندارد 116 هیات تدوین استانداردهای حسابداری مالی دیدگاه درامدی را پذیرفته و شرکتها را ملزم به استفاده از این روش کرده است. یعنی دارائیهای دریافت شده به عنوان کمک بلاعوض باید در دوره ای که دریافت می شوند به عنوان درامد ثبت شوند.

Exceptions

However, there are some exceptions to the cash equivalent cost rule. These exceptions include such cases as self-constructed assets, assets acquired trough the issuance of stock, non-monetary asset exchanges, and assets acquired trough leasing.

استثنائات

اما چند استثنا برای قانون بهای معادل نقد وجود دارد. این استثنائات شامل مواردی از قبیل دارائیهای ساخته شده توسط خود شرکت، دارائیهای خریداری شده از طریق انتشار سهام، معاوضه دارائیهای غیرپولی و دارائیهای خریداری شده از طریق اجاره می باشد.

Some companies may construct their own plant assets. The problem associated with the cost of the asset is how to allocate indirect cost of manufacturing, called overhead or burden, to the asset under construction. There are three ways to handle such a problem: assigning no fixed overhead, allocating a portion of all overhead, and assigning the cost of any curtailed production to the asset.

بعضی از شرکتها خودشان دارائی ثابت خودشان را می سازند. مسئله مشترک با بهای تمام شده دارائی چگونگی تخصیص هزینه های مستقیم تولید (که سربار یا بالاسری نامیده می شود) به دارائی در حال ساخت است. سه راه برای حل این مشکل وجود دارد: تخصیص نیافتن سربار ثابت، تخصیص قسمتی از تمام سربار و تخصیص بهای هرگونه تولید استفاده شده در دارایی.

When property is acquired by issuance of securities such as common stock, the market value of the stock issued is a fair indication of current cash equivalent price of the property, as far as "the stock is actively traded in the exchange.

زمانی که اموالی از طریق صدور اوراق بهادار از قبیل سهام عادی خریداری می شود، ارزش بازار سهام صادر شده مبنای منصفانه قیمت معادل نقد جاری اموال است. تا آنجا که سهام به صورت فعال در بازار سهام مبادله شود.

Accounting for exchanging non-monetary assets is based on the fair value of the asset given up or the fair value of the asset received, whichever is more clearly evident. Thus any gain or loss on the exchange should be recognized immediately because the earnings process relating to these assets is completed. However, the general rule of immediate recognition is modified when exchanges of similar assets occur for gain situations. In such cases the earnings process is not considered complete and no gain should be recognized except for the cases in which a boot is received.

حسابداری معاوضه داراییهای غیرپولی بر مبنای ارزش منصفانه دارایی واگذار شده یا ارزش منصفانه دارایی دریافت شده هرکدام که آشکارتر باشد استوار است. بدین ترتیب که سود و زیان معاوضه باید فورا شناسایی شود زیرا فرایند کسب درامد در ارتباط با این دارائیها کامل شده است. هرچند که زمانی که معاوضه دارائیهای مشابه اتفاق بیفتد قانون عمومی شناسایی فوری برای حالت سود تغییر می کند. در این قبیل موارد  فرایند کسب درامد کامل نمی شود و سودی نیز نباید شناسایی شود جز در مواردی که سرک دریافت می شود.

Subsequent Costs

In addition to the initial cost of acquiring a plant asset, cost of additions made to the asset and other costs that add to the utility of the asset for more than one period, called betterments, are debited to the asset account. Expenditures that increase the useful life of the asset beyond the original estimate are called extraordinary repairs and are debited to the appropriate accumulated depreciation account. Rearrangement and reinstallation costs are different from additions, replacements, betterments, and major repairs. Removing a set of semi­-older machines and installing them in other place to facilitate labor working or future production need a notable amount of money. These expenditures, which benefit future periods, should be capitalized and amortized over those future periods expected to benefit.

Expenditures that benefit only current period to maintain normal operating efficiency are charged to expense accounts as maintenance and are called revenue expenditures.

هزینه های متعاقب (بعدی)

علاوه بر هزینه های اولیه خرید یک دارائی ثابت، بهای ملحقات اضافه شده به دارایی و دیگر هزینه هایی که کیفیت یک دارایی را برای بیشتر از یک دوره افزایش می دهند (که بهسازی نامیده می شوند) به حساب دارایی بدهکار می شوند. مخارجی که عمر مفید دارایی را نسبت به براورد اولیه افزایش می دهند که تعمیرات اساسی نامیده می شوند حساب استهلاک انباشته را بدهکار می کنند. هزینه ترتیب بندی یا نصب دوباره با الحاقات، جایگزینی، اصلاحات و تعمیرات اساسی متفاوت هستند. جابه جایی یک مجموعه قدیمی ماشین آلات و نصب دوباره آنها در مکان دیگری برای تسهیل کار یا تولیدات آینده نیاز به یک مبلغ قابل توجه دارد. این گونه هزینه ها که در منافعی برای دوره های آتی دارند، باید به حساب دارایی برده شوند و و در دوره های آتی که انتظار میرود سوداوری داشته باشند مستهلک شوند.

مخارجی که سودشان تنها مربوط به دوره جاری است و کارایی عملیات عادی را حفظ می کنند به عنوان مخارج تعمیر و نگهداری به حساب هزینه برده می شوند و مخارج جاری نامیده می شوند.

 

Depreciation

As time passes, all plant assets with the exception of land lose their capacity to yield services. Allocating the cost of a plant asset over its useful life is called depreciation, which results from physical wear and tear as well as from technical obsolescence and deterioration. In determining the amount of depreciation three factors need to be considered: a) the cost of the asset, b) the residual or salvage value of the asset, and c) the useful life of the asset.

استهلاک

با گذشت زمان، تمام دارائیهای ثابت به استثنای زمین توانایی بازده خود را از دست می دهند. تخصیص بهای یک دارایی ثابت بر عمر مفید آن استهلاک نامیده می شود، که نتیجه سایش و گسستگی فیزیکی به اضافه زوال و منسوخ شدن فنی است. برای تعیین مبلغ استهلاک سه عامل باید درنظر گرفته شود: الف) بهای یک دارائی 2) ارزش اسقاط یا بازیافت و 3) عمر مفید دارایی.

Different methods used often to depreciate plant assets are 1) straight-­line, 2) units-of-production, 3) declining-balance, 4) double declining-­balance, and 5) the sum-of-the-years-digits. The last three depreciation methods recognize higher depreciation amounts in the early years of an asset's life when it is more productive and requires less maintenance; as a result, lower depreciation is recognized in the later years when the asset is less efficient and requires more maintenance.

اغلب روشهای متفاوتی برای مستهلک کردن دارائیهای ثابت استفاده می شود: 1) خط مستقیم 2) تعداد تولید 3) مانده نزولی  4) مانده نزولی مضاعف و 5) مجموع ارقام سنوات. سه روش استهلاک آخر در سالهای اولیه عمر مفید دارائی که دارائی بهره وری بالاتر و نیاز کمتری به تعمیرات دارد مبلغ استهلاک بیشتری را شناسایی می کند و در نتیجه در سالهای پایانی که دارائی بهره وری کمتر و نیاز بیشتری به تعمیرات دارد استهلاک کمتری شناسایی می شود.

 

Depletion is similar to depreciation. It is allocation the cost of a natural resource that has been consumed or metal ores and other minerals removed from the earth. The amount of the periodic cost allocation is based on the relationship of the cost to the estimated size of the natural resource or the mineral deposit, and on the quantity consumed or extracted during the period. However, the periodic cost allocation or depletion is not an expense, but an asset like inventories of raw material or available for sale goods.

استهلاک دارائی های نقصان پذیر نیز شبیه استهلاک است. که در آن بهای یک منبع طبیعی که مصرف شده یا معادن فلزی و دیگر فلزات که از زمین استخراج می شوند، تخصیص می یابد. مبلغ تخصیص بهای ادواری بر مبنای ارتباط بهای مقدار تخمینی منبع طبیعی یا ذخیره معدن، و مقدار مصرف شده یا استخراج شده در طول دوره محاسبه می شود. هرچند تخصیص بهای ادواری یا استهلاک منابع طبیعی یک هزینه نیست بلکه یک دارائی شبیه موجودی مواد خام یا کالای آماده برای فروش است.

 

Disposal of Plant Assets

Plant assets that are no longer useful may be discarded, sold, or traded in on other plant assets. When a plant asset is disposed of, its depreciation must be updated. The cost of the asset and the depreciation must be then removed from the accounts and any gain or loss recognized.

اسقاط دارائی ثابت

دارائی ثابتی که دیگر مفید نباشد ممکن است که دور انداخته شود، فروخته شود یا با دیگر دارئی های ثابت مبادله شود. هنگامی که یک دارائی اسقاط می شود، استهلاکش باید بروز شود. بهای دارائی و استهلاک باید از حسابها پاک شود و هرگونه سود و زیان شناسایی شود.

 

Reporting

Property, plant, and equipment are disclosed on the balance sheet at their original cost with the subtraction of the accumulated depreciation from the cost amount. The amount of depreciation expense and the methods used in computing depreciation should be disclosed in the notes to the financial statements. Properties and equipment, which are pledged, must be separated and disclosed in the notes to the financial statements.

گزارشگری

اموال، ماشین آلات و تجهیزات در ترازنامه به قیمت اصلی پس از کسر استهلاک انباشته از بهای تمام شده افشا می شود. مبلغ هزینه استهلاک و روش استفاده شده در محاسبه استهلاک باید در یادداشتهای صورتهای مالی افشا شوند. اموال و تجهیزاتی که در رهن قرار دارند باید جداگانه گزارش شوند و در یادداشتهای صورتهای مالی افشا شوند.

 

این متن مربوط به درس سیزدهم کتاب ENGLISH FOR THE STUDENT OF ACCOUNTING آقای عبدالرضا تالانه می باشد

 

+ ; ۱٢:۱۸ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/٦/٢٥
    پيام هاي ديگران ()   

سازمان حسابداری دولتی

سازمانهای دولتی به دو شکل انتفاعی و غیرانتفاعی ایجاد و اداره می شوند.

سازمانهای دولتی انتفاعی معمولا هزنه ها را از حل درامدهای خود که با فروش کالا و خدمات تحصیل می نمایند تامین می کنند. بنابراین سیستم حسابداری این نوع سازمانها باید امکان شناسایی درامدها و هزینه های واقعی هر سال مالی و مقایسه آنها با یکدیگر و تعیین میزان دارائیها و بدهیها و ارزش ویژه را در پایان سال مالی فراهم نماید.

سازمانهای دولتی غیرانتفاعی هزینه های خود را از محل مالیاتها، عوارض و سایر وجوه دریافتی از محل اعتبارات مصوب تامین می کنند. این نوع سازمانها باید در پایان هر دوره مالی صورت درامدها، هزینه ها، داراییها، بدهیها و مازاد خود را تهیه کنند.

 

مقاصد و اهداف سازمان مالی دستگاه دولتی:

1- ایجاد مکانیسم و روشهای مناسب برای کنترل درامدها و سایر دریافتها

2- برقراری روشهای مناسب جهت کنترل وجوه نقد، اسناد و اوراق بهادار

3- اعمال کنترلهای متمرکز بر هزینه های جاری و هزینه های سرمایه ای

4- ایجد روشهای مناسب جهت کنترل اموال، ماشین آلات و تجهیزات

5- فراهم نمودن امکان کنترل نحوه اجرای برنامه ها، طرحها و فعالیتها

6- کنترل عملیات و فعالیتهای کارکنان سازمان دولتی در انجام وظایف مالی

7- فراهم نمودن امکان انتشار حقایق مربوط به عملیات مالی و وضع درامدها، هزینه ها، دریافتها، پرداختها و مازاد سازمان دولتی برای اطلاع دولت، قوه مقننه و مردم کشور

 

مقاصد اعمال کنترلهای مالی در سازمانهای دولتی:

1- حفاظت وجوه و اموال متعلق به سازمان دولتی در مقابل سرقت، مفقود شدن، خسارت، اختلاس و استفاده نامطلوب

2- قابل استناد و اعتماد بودن اطلاعات مندرج در اسناد و مدارک مالی

3- اتخاذ تصمیمات مالی بعد از بررسیها و مطالعات کافی و دور از تمایلات شخصی و گروهی

4- انجام شدن اقدامات سریع و به موقع جهت اجرای برنامه های مصوب و تصمیمات متخذه

5- کنترل سیستماتیک هر ثبت یا فعالیت مالی از طریق بررسی آن بوسیله فرد یا افرادی غیر از انجام دهنده آن.

6- تبعیت از قوانین و مقررات مالی و بودجه ای و اصول و روشهای متداول حسابداری در انجام و ثبت فعالیتهای مالی مربوط

 

خصوصیات سیستم کنترلهای مالی:

1- تشکیلات سازمانی مناسب که وظایف و مسئولیتهای سازمان و واحدهای تابعه آن و نیز پستهای سازمانی و شرح وظایف، اختیارات و مسئولیتهای هریک از آنها را به نحو روشن و قبل درک نشان دهد.

2- وجود تشریفات، مراحل و روشهای مربوط به پیشنهاد، تصویب، انجام، ثبت، طبقه بندی و تلخیص فعالیتهای مالی و نگهداری و حفظ وجوه و اموال سازمان.

3- وجود سیستمی که در آن برای برنامه ریزیها و تصمیم گیریهای مالی از دفاتر، حسابها و صورتهای مالی استفاده صحیح و کامل به عمل آید و تدوین و ارائه استانداردها، موازین و معیارهایی که نتایج واقعی حاصل از اجرای برنامه ها و فعالیتها با آنها تطبیق و مقایسه گردد.

 

علل لزوم استناد به اسناد و مدارک کتبی برای تحقق و ثبت فعالیتهای مالی در سازمانهای دولتی:

1- اطمینان از ثبت کلیه فعالیتهای مالی سازمانهای دولتی در حسابها و دفاتر

2- امکان تهیه اطلاعات، صورتحسابها و گزارشهای مالی دقیق تر و صحیح تر

3- تسهیل حسابرسی

+ ; ۱۱:٠٤ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٧/٦/٢٥
    پيام هاي ديگران ()   

موارد افتراق حسابداری دولتی و حسابداری بازرگانی

موارد افتراق حسابداری دولتی و حسابداری بازرگانی:

1- تفاوت اهداف و وظایف سازمانهای دولتی با موسسات بازرگانی

2- تفاوت حسابها و صورتهای مالی سازمانهای دولتی با موسسات بازرگانی

3- اهمیت اجرای قوانین و مقررات در حسابداری دولتی و تقدم آنها بر اصول پذیرفته شده حسابداری

4- لزوم تهیه بودجه، اجرای بودجه مصوب و اعمال کنترل بودجه ای در حسابداری دولتی

5- لزوم نگهداری حسابهای مستقل در حسابداری دولتی

6- تفاوت سازمانهای دولتی با موسسات بازرگانی از نظر نحوه ثبت داراییهای ثابت

7- تفاوت مبانی حسابداری دولتی با حسابداری بازرگانی

 

1- تفاوت اهداف و وظایف سازمانهای دولتی با موسسات بازرگانی: برخلاف موسسات بازرگانی که هدف اصلی آنها تحصیل سود است منظور اصلی از تاسیس سازمانهای دولتی ارائه خدمات و کالا به مردم جهت رفع نیازهای اساسی آنها، افزایش رفاه اجتماعی، تامین ثبات اقتصادی و مالی کشور، ایجاد انگیزه برای فعالیتهای بخش خصوصی، انجام وظایف ناشی از حاکمیت و تصدی دولت و نیل به اهداف سیاسی و اجتماعی و فرهنگی است.

برخلاف موسسات بازرگانی که می توانند با رعایت قوانین تجاری و مالی تاسیس شوند و به ثبت برسند، تاسیس هر سازمان دولتی باید به تصویب مراجع قانونگذار برسد.

خصوصیات سازمانهای دولتی:

1- سازمانهای دولتی به منظور تحصیل سود برای تامین کنندگان منابع مالی خود تاسیس نمی شوند.

2- سازمانهای دولتی معمولا برای ارائه خدمات و کمک به همه یا گروهی از مردم کشور تاسیس می شوند.

3- سازمانهای دولتی معمولا به اجازه قانون و بوسیله دولت اداره می شوند.

4- سازمانهای دولتی در اجرای وظایف، عملیات و فعالیتهای مالی خود ملزم به رعایت قوانین و مقررات مالی و بودجه ای هستند.

5- در سازمانهای دولتی معمولا هیچ گونه منافع یا حقوق مالکیت مشخص قابل خرید و فروش یا انتقال وجود ندارد.

6- سازمانهای دولتی معمولا منابع مالی لازم جهت انجام هزینه های خود را از محل مالیاتها و عوارض قانونی وصولی و کمکهای دریافتی و یا از محل وجوه دریافتی از خزانه داری کل کشور در محدوده اعتبارات بودجه مصوب تامین می کنند.

 

2- تفاوت حسابها و صورتهای مالی سازمانهای دولتی با موسسات بازرگانی: در سازمانهای دولتی معمولا به جای حساب سرمایه که نمایانگر حقوق و منافع مالکیت افراد است، حساب مازاد، که نشاندهنده مابه التفاوت داراییها با بدهیها و اندوخته ها یا انباشته مازاد درامدها بر هزینه هاست نگهداری می شود.

شرکتهای دولتی و سایر سازمانهای دولتی انتفاعی معمولا از اصول و روشهای حسابداری بازرگانی تبعیت می نمایند.

در هر سازمان دولتی معمولا صورتهای مالی زیر در پایان هر سال مالی تهیه می شود:

1- ترازنامه هریک از حسابهای مستقل یا واحدهای حسابداری و مالی مستقل که در سازمانهای دولتی نگهداری می شد (متضمن داراییها، بدهیها، اندوخته و مازاد انباشته)  و نیز ترازنامه ترکیبی از کلیه حسابهای مستقل.

2- صورتحساب درامدها، هزینه ها و تغییرات در مازاد برای هر یک از حسابهای مستقل و نیز صورت ترکیبی آنها

3- صورت درامدها و سایر منابع تامین اعتبار برحسب طبقه بندی استاندارد درامدها و صورت هزینه ها بر حسب برنامه، فعالیتها، طرحها، مواد هزینه و سایر گروه بندیهای استاندارد هزینه ها

4- صورت مقایسه درامدهای شناسایی شده با درامدهای پیش بینی شده و هزینه های انجام شده با اعتبارات مصوب

 

3- اهمیت اجرای قوانین و مقررات در حسابداری دولتی و تقدم آنها بر اصول پذیرفته شده حسابداری: قوانین و مقررات ایجاد کننده محدودیتهای اساسی برای حسابداری دولتی می باشند. به عبارت دیگر در صورت وجود تناقض بین قوانین و مقررات از یکسو و اصول متداول حسابداری از سوی دیگر، حسابدار دولتی همیشه ناگزیر از چشم پوشی از اصول و موازین پذیرفته شده حسابداری در رعایت قوانین و مقررات است.

قوانین حاکم بر حسابداری دولتی در ایران: اصول 51 تا 55 قانون اساسی، قانون محاسبات عمومی، قانون دیوان محاسبات کشور، قانون برنامه و بودجه، قانون بودجه سالانه کشور، آئین نامه ها و دستورالعمل های اجرائی مربوط به قوانین مذکور و برخی از قوانین و مقررات مالی دیگر

قانون محاسبات عمومی: در این قانون به صورت جزئی نحوه تهیه و تصویب و اجرای بودجه سازمانهای دولتی، نحوه وصول و ثبت درامدهای عمومی و سایر دریافتهای دولت و تحویل آنها به حسابهای خزانه داری کل، مقررات و تشریفات و مراحل لازم برای مصرف اعتبارات، نحوه انجام، ثبت، طبقه بندی و گزارش دهی فعالیتهای مالی سازمانهای دولتی، افتتاح حساب بانکی مخصوص برای پرداختها، نحوه انجام معاملات دولتی و چگونگی تنظیم حسابها و صورتهای مالی سازمانهای دولتی مشخص شده است.

قانون دیوان محاسبات کشور: در این قانون اهداف، وظایف، اختیارات، سازمان و تشکیلات دیوان محاسبات کشور در ارتباط با کنترل عملیات و فعالیتهای مالی سازمانهای دولتی، نحوه حسابرسی درامدها و سایر منابع تامین اعتبار و هزینه ها و نیز تهیه و تدوین گزارش تفریغ بودجه و ارائه آن به مجلس شورای اسلامی تعیین گردیده است.

 

4- لزوم تهیه بودجه، اجرای بودجه مصوب و اعمال کنترل بودجه ای در حسابداری دولتی:

کنترل بودجه ای: عبارت است از مقایسه درامدها و سایر وجوه وصول شده با درامدها و سایر منابع تامین اعتبار پیش بینی شده در بودجه مصوب از یک طرف و مقایسه هزینه های انجام شده با اعتبارات مصوب سازمانهای دولتی از طرف دیگر.

در حسابداری دولتی اهمیت اعمال کنترل بودجه ای در مورد هزینه ها به مراتب بیشتر از درامدهاست زیرا تنها شرط لازم و کافی برای وصول درامدها وجود قوانین و مقرراتی است که این امر را تجویز می نماید و نه پیش بینی درامدها در بودجه مصوب. قانون بودجه محدودیت قابل توجهی بای وصول درامدها ایجاد نمی کند و کنترل بودجه ای در مورد درامدهای دولت صرفا جنبه مقایسه ای دارد.

انجام هزینه های سازمان دولتی در سال مالی اجرای بودجه، علاوه بر آنکه طبق مقررات مشروط به کفایت درامدهای وصولی و سایر منابع تامین اعتبار است مستلزم رعایت دو شرط لازم و کافی نیز می باشد که عبارتند از:

1- عدم تجاوز هزینه از اعتبارات مصوب برای هریک از طرحها، برنامه ها، فعالیتها و مواد هزینه

2- رعایت مقررات و تشریفات قانونی مصوب برای مصرف اعتبارات

 

 

5- لزوم نگهداری حسابهای مستقل در حسابداری دولتی

حساب مستقل: هر حساب مستقل عبارت است از وجوه نقد یا سایر داراییها و منابع مالی که برای اجرای برنامه ها و عملیات معین یا جهت نیل به اهداف مشخص طبق قوانین و مقررات اختصاص داده شده است.

هر حساب مستقل معمولا شامل مجموعه ای از فعالیتهای مالی جداگانه و گروه حسابهای منفک و خودتراز برای ثبت انواع داراییها، بدهیها، ارزش ویژه، درامدها و هزینه های مربوط به آن می باشد. مابه اتفاوت درامدها و هزینه های هر دوره مالی مازاد یا کسری همان دوره را ایجاد می کند و مابه التفاوت داراییها و بدهیهادر پایان هر دوره مالی معادل ارزش ویژه حساب مستقل است که اساسا شامل مازاد انباشته شده (مازاد تخصیص نیافته) و اندوخته هایی است که برای مقاصد معین درنظر گرفته شده است.

در برخی از حسابهای مستقل علاوه بر حسابهای عادی، حسابهای بودجه متضمن درامدهای پیش بینی شده، اعتبارات مصوب و تعهدات قطعی نشده نیز نگهداری می شود. در این صورت مابه التفاوت داراییها و درامدهای پیش بینی شده با بدهیها و اعتبارات مصوب و اندوخته ها معادل مازاد انباشته ای بودجه ای حساب مستقل خواهد بود.

 

6- تفاوت سازمانهای دولتی با موسسات بازرگانی از نظر نحوه ثبت داراییهای ثابت

در اغلب سازمانهای دولتی هنگام خرید اموال، ماشین آلات و تجهیزات بهای تمام شده آنها مستقیما به حساب هزینه منظور می شود.

 

7- تفاوت مبانی حسابداری دولتی با حسابداری بازرگانی

برخلاف حسابداری بازرگانی که برای ثبت فعالیتهای مالی معمولا از مبنای حسابداری تعهدی کامل استفاده می شود، در حسابداری دولتی از مبنای حسابداری نقدی و سایر مبانی حسابداری متناسب با نوع فعالیتهای مالی هر سازمان دولتی یا حساب مستقل استفاده می شود.

 

 

 

 

+ ; ۱۱:٤٠ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٧/٦/٢٤
    پيام هاي ديگران ()   

کلیات

حسابداری دولتی: عبارت است از کلیه عملیات مربوط به تجزیه و تحلیل،  ثبت، طبقه بندی، تلخیص، گزارش دهی و تفسیر فعالیتهای مالی سازمانهای دولتی که با رعایت قوانین و مقررات مالی و اصول و موازین متدوال حسابداری دولتی انجام می شود.

 

صورتهای مالی سازمانهای دولتی اصولا به منظور رفع نیازهای اساسی زیر تهیه می شود:

1) نیاز قانونی        2) نیاز نظارتی      3) نیاز اطلاعاتی

در حسابداری دولتی رفع نیازهای قانونی و رعایت قوانین و مقررات برای انجام و ثبت فعالیتهای مالی و تهیه صورتهای مالی در درجه اول اهمیت قرار دارد.

 

هدف اصلی حسابداری دولتی ایجاد امکانات لازم برای برنامه ریزی و بودجه ریزی مطلوب و اجرای صحیح برنامه ها، فعالیتها و طرحهای دولت از طریق ارائه اطلاعات مالی طبقه بندی شده و قابل استنتاج در مورد فعالیتهای مالی سازمانهای دولتی است.

 

موضوع حسابداری ملی بررسی عوامل اساسی فعالیتهای اقتصادی یک کشور طی یکسال است  هدف اصلی آن طبقه بندی فعالیتهای اقتصادی و مالی در بخشهای دولتی و خصوصی به ترتیبی است که تصویر کامل و جامعی از ساختار، ترکیب و فعالیتهای اقتصاد ملی شامل: تولید، توزیع و مصرف کالا، خدمات، ثروت و درامد کشور ارائه دهد.

 

حسابهای دولتی درحقیقت اطلاعات اولیه و مواد خام حسابهای ملی را فراهم می کند.

+ ; ۱٢:۳٧ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/٦/٢۳
    پيام هاي ديگران ()   

فرهنگ اختصارات حسابداری - حرف Z

بودجه بندی بر مبنای صفر

Zero Base Budgeting

ZBB

+ ; ۱۱:٢٥ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٧/٦/۱۱
    پيام هاي ديگران ()   

فرهنگ اختصارات حسابداری - حرف Y

بازده تا سررسید

Yield To Maturity

YTM

+ ; ۱۱:٢٤ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٧/٦/۱۱
    پيام هاي ديگران ()   

فرهنگ اختصارات حسابداری - حرف X

مبادله ارز – تسعیر ارز

EX-Change

XCH

عدم تعلق سود سهام – فاقد سود سهام

EX-Dividend

XD

بدون حق رای

EX-Rights

XR

+ ; ۱۱:٢۳ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٧/٦/۱۱
    پيام هاي ديگران ()   

فرهنگ اختصارات حسابداری - حرف W

هزینه میانگین موزون سرمایه

Weighted Average Cost of Capital

WACC

کار در جریان ساخت

Work-In-Process

WIP

هزینه نهایی موزون سرمایه

Weighted Marginal Cost of Capital

WMCC

هیات تثبیت دستمزد

Wage Stabilization Board

WSB

سازمان تجارت جهانی

World Trade Organization

WTO

+ ; ۱۱:٢٢ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٧/٦/۱۱
    پيام هاي ديگران ()   

فرهنگ اختصارات حسابداری - حرف V

مالیات ارزش افزوده

Value Added Tax

VAT

هزینه متغیر عملیاتی هر واحد

Variable operating Cost per unit

VC

+ ; ۱۱:٢۱ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٧/٦/۱۱
    پيام هاي ديگران ()   

فرهنگ اختصارات حسابداری - حرف U

کد متحدالشکل تجاری

Uniform Commercial Code

UCC

+ ; ۱۱:٢٠ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٧/٦/۱۱
    پيام هاي ديگران ()   

فرهنگ اختصارات حسابداری - حرف T

نرخ بازده تعدیل شده زمانی

Time-Adjusted Rate of Return

TARR

قانون عدالت مالیاتی و مسئولیت مالی سال 1982

Tax Equity and Fiscal Responsibility act of 1982

TEFRA

نسبت دفعات پوشش هزینه بهره

Times-Interest-Earned ratio

TIE

کنترل کیفیت جامع

Total Quality Control

TQC

مدیریت کیفیت جامع

Total Quality Management

TQM

ارزش اسمی یک گواهی نامه حق خرید

Theorical Value of a Warrant

TVW

اسناد خزانه بدون بهره

Treasury Zero Certificates

TZ

+ ; ۱۱:۱٩ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٧/٦/۱۱
    پيام هاي ديگران ()   

فرهنگ اختصارات حسابداری - حرف S

بیانیه رویه های حسابرسی

Statement on Auditing Procedures

SAP

بیانیه استانداردهای حسابرسی

Statement of Auditing Standards

SAS

بیانیه ای در مورد تئوری حسابداری و پذیرش تئوری

Statement on Accounting Theory and Theory Acceptance

SATTA

پس انداز تدریجی به هنگام دریافت درامد

Save As You Earn

SAYE

حق برداشت ویژه

Special Drawing Right

SDR

کمیسیون بورس و اوراق بهادار – این میسیون در سال 1934 به وجود آمد.

Securities and Exchange Commission

SEC

بیانیه های مفاهیم حسابداری مالی

Statements Of Financial Accounting Concepts

SFAC

بیانیه های استانداردهای حسابداری مالی

Statements Of Financial Accounting Standards

SFAS

قطعات نیمه منفصله

Semi Knocked Down

SKD

خط بازار اوراق بهادار

Security Market Line

SML

سیستم حساب (تراز) ملی

System of National Account

SNA

صورت وضعیت – بیانیه های مواضع

Statements Of Position

SOPs

کنترل فرایند آماری

Statistical Process Control

SPC

کنترل کیفیت آماری

Statistical Quality Control

SQC

بیانیه های رویه عمل استاندارد در حسابداری (انگلیس)

Statements of Standard Accounting Practice

SSAP

مجموع ارقام سنوات

Sum-of-the-Year’s-Digits

SYD

ارزش آتی اقساط مساوی

Sum of annuity

Sn

+ ; ۱۱:۱٦ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٧/٦/۱۱
    پيام هاي ديگران ()   

فرهنگ اختصارات حسابداری - حرف R

ضریب همبستگی

correlation coefficient

r

تحقیق و توسعه

Research & Development

R&D

نرخ تنزیل تعدیل شده

Risk-Adjusted Discount Rate

RADR

نرخ برابری

Ratio of Exchange

RE

تراست سرمایه گذاری در اموال منقول

Real State Investment Trust

REIT

نرخ بهره بدون ریسک

Risk-free rate of interest

Rf

بازده داراییها

Return On Assets

ROA

بازده حقوق صاحبان سهام

Return On Equity

ROE

بازده سرمایه بکار گرفته شده

Return On Capital Employed

ROCE

رسید کالا

Receipt Of Goods

ROG

بازده سرمایه گذاری

Return On Investment

ROI

نقطه تجدید سفارش

Reorder Point

ROP

صرف ریسک

Risk Premium

RP

موافقت نامه خرید مجدد

Repurchase Agreement

RP

شاخص قیمت خرده فروشی

Retail Price Index

RPI

حسابداری شناخت ذخایر

Reserves Recognition Accounting

RRA

قیمت خرده فروشی توصیه شده

Recommended Retail Price

RRP

+ ; ۱۱:۱٥ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٧/٦/۱۱
    پيام هاي ديگران ()   

فرهنگ اختصارات حسابداری - حرف Q

تعداد واحدهای سفارش

1) order Quantity in units

Q

تعداد واحدهای فروش

2) sales Quantity in units

کنترل کیفیت

Quality Control

QC

استانداردهای کنترل کیفیت

Quality Control Standards

QCS

+ ; ۱۱:۱٤ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٧/٦/۱۱
    پيام هاي ديگران ()   

فرهنگ اختصارات حسابداری - حرف P

قیمت (ارزش) دارایی

Price (value) of asset

P

سود و زیان

Profit and Loss

P&L

نسبت قیمت به سود

Price-Earning ratio

P/E ratio

حسابدار مستقل- حسابدار عمومی

Public Accountant

PA

چک از پیش تایید شده

Pre-Authorized Check

PAC

سود قبل از کسر استهلاک مالیات در سال "تی"

Profits Before Deprecation and Taxes in year t

PBDTt

کامپیوتر شخصی

Personal Computer

PC

سود سهام ممتاز

Preferred Stock Dividend

PD

نسبت قیمت به سود سهام پرداختی

Price Dividend Ratio

PDR

تکنیک بازبینی و ارزیابی در پروژه

Program Evaluation and Review Technique

PERT

بورس سهام فیلادلفیا

Philadelphia Stock Exchange

PHLX

صورت سود و زیان

Profit and Loss Statement

P/L

سیستم طرح ریزی، برنامه ریزی و بودجه بندی

Program-Planning and Budgeting System

PPBS

شاخص قیمت تولیدکننده

Producer Price Index

PPI

بورس سهام پاسیفیک

Pacific Stock Exchange

PSE

ارزش فعلی

Present Value

PV

نمودار سود-حجم

Profit-Volume chart

PV CHART

ارزش فعلی یک سالواره در "ان" سال

Present-Value of an n-years Annuity

PVAn

پرداخت در مقابل تحویل- پرداخت در زمان تحویل

Payment Versus Delivery

PVD

ارزش فعلی عامل بهره برای یک مبلغ واحد که به نرخ "کا" درصد برای "ان" دوره تنزیل شده است

Present Value Interest Factor for a single amount discounted at k percent for n periods

PVIFAk,n

نقطه فروش

Point of sale

Pos

احتمالات

Probabilities

Pr

+ ; ۱۱:۱۳ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٧/٦/۱۱
    پيام هاي ديگران ()   

فرهنگ اختصارات حسابداری - حرف O

چرخه عملیاتی

Operating Cycle

OC

اضافه برداشت

over draft

o.d

سازمان همکاریهای اقتصادی اروپا

Organization for European Economic Co-operation

OEEC

دایره مدیریت و بودجه

Office of Management and Budget

OMB

کشورهای صادرکننده نفت

Organization of Petroleum Exporting Countries

OPEC

تکنیک تولید بهینه

Optimized Product Technique

OPT

پژوهش عملیاتی

Operations Research

OR

قانون بهداشت و ایمنی کار

Occupational Safety and Health Act

OSHA

سیستم باز درون شبکه- سیستم باز متصل به هم

Open System Interconnection

OSI

بورس سازمان نیافته – بورس خیابانی

Over-The-Counter

OTC

+ ; ۱۱:۱٢ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٧/٦/۱۱
    پيام هاي ديگران ()   

فرهنگ اختصارات حسابداری - حرف N

نسیه خالص 30 روزه

Net 30

N/30

نسیه قابل پرداخت در پایان ماه

Net, end of month

N/eom

انجمن ملی حسابداران (امریکا)

National Association of Accountants

NAA

توافقنامه تجارت آزاد کشورهای آمریکای شمالی

North American Free Trade Agreement

NAFTA

انجمن ملی حق العمل کاران بیمه

National Association of Insurance Commissioners

NAIC

انجمن ملی واسطه های اوراق بهادار

National Association of Securities Dealers

NASD

انجمن ملی استعلام خودکار واسطه های اوراق بهادار

National Association of Securities Dealers Automated Quotations

NASDAQ

شورای ملی حسابداری دولتی

National Council on Governmental Accounting

NCGA

تولید خالص داخلی

Net Domestic Product

NDP

سود خالص قبل از کسر مالیات

Net Income Before Tax

NIBT

اولین صادره از وارده های آتی (نایفو)

Next-In, First-Out

NIFO

شماره

Number(s)

no.

زیان خالص عملیاتی

Net Operating Loss

NOL

ارزش خالص فعلی

Net Present Value

NPV

ارزش خالص بازیافتنی

Net Realizable Value

NRV

چک بلامحل

Non-Sufficient Funds check

NSF CHECK

بورس سهام نیویورک

New York Stock Exchange

NYSE

+ ; ۱۱:۱٠ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٧/٦/۱۱
    پيام هاي ديگران ()   

فرهنگ اختصارات حسابداری - حرف M

سیستم تعدیل شده بازیافت بهای تمام شده (روش استهلاکات در قانون مالیاتهای کشور امریکا)

Modified Accelerated Cost Recovery System

MACRS

بازار حراج سهام ممتاز

Market Auction Preferred Stock

MAPS

خدمات مشاوره مدیریت

Management Advisory Services

MAS

مدیریت بر مبنای هدف

Management By Objective

MBO

مدیریت برای اهداف

Management For Objectives

MFO

انجمن مدیران مالی شهرداریها

Municipal Finance Officers Association

MFOA

مدیریت

Management

MGMNT

نرخ بازده داخلی تعدیل شده

Modified Internal Rate of Return

MIRR

سیستم اطلاعاتی مدیریت

Management Information System

MIS

شرکت چند ملیتی

Multinational Company

MNC

برنامه ریزی نیازمندیهای مواد

Materials Requirements Planning

MRP

+ ; ۱۱:٠۸ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٧/٦/۱۱
    پيام هاي ديگران ()   

فرهنگ اختصارات حسابداری - حرف L

اعتبار اسنادی

Letter of Credit

L/C

خرید اهرمی

Leverage Buyout

LBO

اقل بهای تمام شده یا قیمت بازار

Lower of Cost or Market

LCM

کشورهای کمتر توسعه یافته

Less Developed Countries

LDC

اولین صادره از آخرین وارده (لایفو)

Last-In, First-Out

LIFO

اسناد اعتباری

Letter Of Credit

LOC

برنامه ریزی خطی

Linear Programming

LP

اختیار محدود وکیل

Limited Power Of Attorney

LPOA

دیرترین زمان

Latest Time

LT

+ ; ۱۱:٠٧ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٧/٦/۱۱
    پيام هاي ديگران ()   

فرهنگ اختصارات حسابداری - حرف J

به هنگام

Just In Time

JIT

+ ; ۱۱:٠٥ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٧/٦/۱۱
    پيام هاي ديگران ()   

فرهنگ اختصارات حسابداری - حرف I

پرداخت بهره

Interest payment

I

ورودی / خروجی

Input/Output

I/O

انجمن حسابداری کشورهای قاره امریکا

Inter-American Accounting Association

IAAA

کمیته بین المللی حرفه های حسابداری

International Auditing Practices Committee

IAPC

استانداردهای بین المللی حسابداری

International Accounting Standards

IAS

کمیته تدوین استانداردهای بین المللی حسابداری

International Accounting Standards Committee

IASC

بانک ترمیم و توسعه بین المللی

International Bank for Reconstruction and Development

IBRD

کنگره بین المللی حسابداران

International Congress of Accountants

ICA

انجمن حسابداران رسمی (خبره) در استرالیا

Institute of Chartered Accountants in Australia

ICAA

انجمن حسابداران خبره انگلستان و ولز

Institute of Chartered Accountants in England and Wales

ICAEW

کمیسیون بازرگانی بین ایالات امریکا

Interstate commerce commission

ICC

انجمن تحلیلگران خبره مالی

Institute of Chartered Financial Analyst

ICFA

انجمن حسابداران صنعتی و مدیریتی

Institute of Cost and Management Accountants

ICMA

اوراق قرضه توسعه صنعتی

Industrial Development Bond

IDB

بازرس کل

Inspector General

I.G

فدراسیون بین المللی حسابداران

International Federation of Accountants

IFA

شرکت تامین مالی بین الملل

International Finance Corporation

IFC

سیستم برنامه ریزی متعامل مالی

Interactive Financial Planning System

IFPS

سرمایه گذاری اولیه

Initial Investment

II

انجمن حسابرسان داخلی

Institute of Internal Auditors

IIA

سازمان بین المللی کار

International Labor Organization

ILO

انجمن حسابداران مدیریت

Institute of Management Accountants

IMA

صندوق بین المللی پول

International Monetary Fund

IMF

بازار بین المللی پول

International Monetary Market

IMM

شرکت (سهامی)

Incorporated

Inc.

جدول فرصتهای سرمایه گذاری

Investment Opportunities Schedule

IOS

سازمان بین المللی کمیسیونهای اوراق بهادار

International Organization of Securities Commissions

IOSCO

فته طلب – سند بدهکاری

I Owe You

IOU

صرف تورم

Inflation Premium

IP

اولین عرضه عام (سهام)

Initial Public Offering

IPO

حساب بازنشستگی شخصی

Individual Retirement Account

IRA

قانون اداره درامد داخلی (در امریکا)

Internal Revenue Code

IRC

مدیریت منبع اطلاعات

Information Resource Management

IRM

نرخ بازده داخلی

Internal Rate of Return

IRR

اداره مالیات بر درامد (در امریکا)

Internal Revenue Service

IRS

سازمان بین المللی استانداردسازی

International Standardization Organization

ISO

طرحهای تشویقی اختیار خرید سهام

Incentive Stock Options

ISOs

امتیاز (معافیت) مالیاتی سرمایه گذاری

Investment Tax Credit

ITC

سازمان تجارت بین الملل

International Trade Organization

ITO

+ ; ۱۱:٠۳ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٧/٦/۱۱
    پيام هاي ديگران ()   

فرهنگ اختصارات حسابداری - حرف H

حسابداری منابع انسانی

Human Resources Accounting

HRA

+ ; ۱۱:٠۳ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٧/٦/۱۱
    پيام هاي ديگران ()   

فرهنگ اختصارات حسابداری - حرف G

نرخ رشد

Growth rate

G

اصول عمومی پذیرفته شده در حسابداری

Generally Accepted Accounting Principles

GAAP

استانداردهای عمومی پذیرفته شده در حسابرسی

Generally Accepted Auditing Standards

GAAS

دیوان محاسبات (در امریکا)

General Accounting Office

GAO

شورای مشورتی استانداردهای حسابداری دولتی (در امریکا)

Governmental Accounting Standards Advisory Council

GASAC

هیات تدوین استانداردهای حسابداری دولتی – این هیات در سال 1984 شکل گرفت و مسئولیت تدوین و صدور بیانیه هایی را در مورد استانداردهای حسابداری دولتی بر عهده دارد.

Governmental Accounting Standards Board

GASB

موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات)

General Agreement on Tariffs and Trade

GATT

محصول ناخالص داخلی

Gross Domestic Product

GDP

تولید ناخالص ملی

Gross National Product

GNP

+ ; ۱۱:٠۱ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٧/٦/۱۱
    پيام هاي ديگران ()   

فرهنگ اختصارات حسابداری - حرف F

بنیاد حسابداری مالی

Financial Accounting Foundation

FAF

تحویل در نقطه بارگیری – تحویل در کنار کشتی

Free Alongside Ship

FAS

شورای مشورتی استانداردهای حسابداری مالی (امریکا)

Financial Accounting Standard Advisory Council

FASAC

هیات تدوین استانداردهای حسابداری مالی (این هیات شامل 7 نفر عضو می باشد و در سال 1973 تاسیس شده است.

Financial Accounting Standards Board

FASB

هزینه های ثابت عملیاتی

Fixed operating Cost

FC

سرمایه گذاری مستقیم خارجی

Foreign Direct Investment

FDI

انجمن مدیران ارشد مالی

Financial Executives Institute

FEI

قانون سهم مشارکت در بیمه حکومت مرکزی (فدرال) امریکا

Federal Insurance Contributions Act

FICA

اولین صادره از اولین وارده (فایفو)

First In, First Out

FIFO

ضریب اهرم مالی

Financial Leverage Multiplier

FLM

قرارداد مقطوع

Fixed Lump Sum contract

FLS

قانون معیارهای منصفانه کار

Fair Labor Standards Act

FLSA

ارزش متعارف بازار – ارزش منصفانه بازار

Fair Market Value

FMV

فوب – تحویل در روی عرشه کشتی

Free On Board

FOB

تحویل روی واگن قطار

Free On Rail

FOR

تحویل کالا روی کامیون

Free On Truck

FOT

متن پیشنهادی گزارشگری مالی

Financial Reporting Exposure Draft

FRED

کمیسیون تجارت مرکزی

Federal Trade Commission

FTC

قانون مالیات بیکاری حکومت مرکزی امریکا

Federal Unemployment Tax Act

FUTA

ارزش اتی

Future Value

FV

ارزش اتی یک سالواره (ان) ساله

Future Value of an n-years Annuity

FVAn

عامل بهره ارزش اتی یک مبلغ زمانی که با نرخ (کا)  درصد و (ان)  دوره مرکب شود.

Future Value Interest Factor for a single amount compounded at k percent for n periods

FVIFK,N

عامل بهره ارزش اتی یک سالواره که با نرخ (کا) درصد و   (ان) دوره مرکب شود.

Future Value Interest Factor for an Annuity when interest is compounded annually at k percent for n periods

FVIFAK,N

+ ; ۱٠:٥٩ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٧/٦/۱۱
    پيام هاي ديگران ()   

فرهنگ اختصارات حسابداری - حرف E

سود پس از کسر مالیات

Earning After Taxes

EAT

سود قبل از کسر بهره و مالیات

Earning Before Interest and Taxes

EBIT

سود قبل از کسر مالیات

Earning Before Taxes

EBT

مقدار باصرفه تبدیل

Economic Conversion Quantity

ECQ

واحد پول اروپا (اکو)

European Currency Unit

ECU

پردازش الکترونیکی داده ها (داده پردازی الکترونیکی)

Electronic Data Processing

EDP

جامعه اقتصادی اروپا (بازار مشترک)

European Economic Community

EEC

انتقال الکترونیکی وجوه

Electronic Fund Transfer

EFT

زودترین زمان خاتمه (فعالیت)

Earliest Finish Time

EFT

فرضیه بازار کارا

Efficient-Market Hypothesis

EMH

پایان ماه

End Of the Month

EOM

مقدار سفارش مقرون به صرفه (اقتصادی)

Economic Order Quantity

EOQ

درامد (سود) هر سهم

Earning Per Share

EPS

قانون تامین درامد بازنشستگی کارکنان سال 1974

Employee Retirement Income Security Act of 1974

ERISA

برنامه مالکیت سهام کارکنان

Employee Stock Ownership Plan

ESOP

زودترین زمان شروع (فعالیت)

Earliest Start Time

EST

زودترین زمان

Earliest Time

ET

+ ; ۳:٤٦ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/٦/۱٠
    پيام هاي ديگران ()   

فرهنگ اختصارات حسابداری - حرف D

حساب سپرده

Deposit Account

D/A

دکترای مدیریت بازرگانی

Doctor of Business Administration

DBA

سیستم مدیریت پایگاه اطلاعاتی

Data Base Management System

DBMS

جریان نقدی تنزیل شده

Discounted Cash Flow

DCF

درجه اهرم مالی

Degree of Financial Leverage

DFL

متوسط صنعت داو جونز

Dow Jones Industrial Average

DJIA

درجه اهرم عملیاتی

Degree of Operating Leverage

DOL

سیستم عامل (داس)

Disk Operating System

DOS

سود پرداختی هر سهم

Dividends Per Share

DPS

بدهکار

Debit

Dr.

طرح سرمایه گذاری مجدد سود

Dividend Reinvestment Plan

DRP

سیستم پشتیبان تصمیم گیری

Decision Support System

DSS

چک انتقال سپرده

Depository Transfer Check

DTC

درجه اهرم کلی

Degree of Total Leverage

DTL

نمونه برداری واحد پولی

Dollar Unit Sampling

DUS

تحویل در ازای پرداخت- تحویل در زمان پرداخت

Delivery Versus Payment

DVP

+ ; ۳:٤٥ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/٦/۱٠
    پيام هاي ديگران ()   

فرهنگ اختصارات حسابداری - حرف C

سنت- یک صدم دلار

Cents

C

سی اند اف – قیمت کالا به اضافه کرایه حمل آن تا مقصد بدون بیمه دریایی

(C and F) Cost and Freight

C&F

نقل از...

Carried forward….

C/d

حسابدار خبره – حسابدار مجاز

Chartered Accountant

CA

تکنیکهای حسابرسیبه کمک کامپیوتر

Computer Assisted Audit Techniques

CAAT

طراحی به کمک کامپیوتر

Computer Aided Design

CAD

گزارش مالی جامع سالانه

Comprehensive Annual Financial Report

CAFR

تولید به کمک کامپیوتر

Computer Aided Manufacturing

CAM

کمیته تدوین رویه های حسابداری

Committee on Accounting Procedure

CAP

کنفدراسیون حسابداران پاسیفیک و اسیا

Confederation of Asian and Pacific Accountants

CAPA

مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای

Capital Asset Pricing Model

CAPM

هیات استانداردهای حسابداری صنعتی

Cost Accounting Standards Board

CASB

تحلیل هزینه/فایده

Cost-Benefit Analysis

CBA

دریافت وجه نقد قبل از تحویل

Cash Before Delivery

CBD

حسابداری بهای جاری

Current Cost Accounting

CCA

شرکت اعتبارات کالا

Commodity Credit Corporation

CCC

چرخه تبدیل وجوه نقد

Cash Conversion Cycle

CCC

گواهی سپرده

Certificate of Deposit

CD

معادل یقین

Certainty Equivalent

CE

مقام اجرایی ارشد

Chief Executive Officer

CEO

گردش وجوه نقد

Cash Flow

CF

حسابداری جریانهای نقدی

Cash Flow Accounting

CFA

شرکت سهامی خارجی تحت کنترل

Controlled Foreign Corporation

CFC

مقام مالی ارشد

Chief Financial Officer

CFO

برنامه ریز رسمی مالی

Certified Financial Planner

CFP

کمیسیون معاملات سلف کالا

Commodity Futures Trading Commission

CFTC

مشاور خبره مالی

Chartered Financial Consultant

ChFC

حسابدار خبره رسمی

Chartered Public Accountant

ChPA

حسابرس داخلی رسمی (مجاز)

Certified Internal Auditor

CIA

مرکز بررسی و مقایسه اطلاعات میاندوره ای

Center for Interim Comparison

CIC

انجمن حسابداران خبره کانادا

Canadian Institute of Chartered Accountants

CICA

سیف - بهای کالا، بیمه و هزینه حمل تا بندر مقصد

Cost, Insurance, Freight

CIF

تولید یکپارچه کامپیوتری – تولید به کمک کامپیوتری

Computer-Integrated Manufacturing

CIM

انجمن حسابداران مدیریت رسمی

Chartered Institute of Management Accountant

CIMA

موسسه رسمی مالیه و حسابداری مستقل (عمومی)

Chartered Institute of Public Finance and Accountancy

CIPFA

حسابرس رسمی سیستمهای اطلاعاتی

Certified Information Systems Auditor

CISA

قطعات کاملا منفصله

Complete Knocked Down

CKD

حاشیه سود

Contribution Margin

CM

حسابدار مدیریت رسمی (خبره)

Certified Management Accountant

CMA

ارزش جاری بازار

Current Market Value

CMV

شرکت

Company

Co.

زبان معمول برنامه نویسی تجارت (کوبول)

Common Business Oriented Language

COBOL

وجه نقد در ازای تحویل

Cash On Delivery

COD

قدرت عمومی خرید کالا

Command Of Goods in General

COGG

تعدیل هزینه زندگی

Cost-Of-Living Adjustment

COLA

بازار کالا

Commodity Exchange

COMEX

تحویل وجه نقد در هنگام ارسال

Cash On Shipment

COS

کوواریانس

Covariance

Cov

حسابدار رسمی- حسابدار قسم خورده

Certified Public Accountant

CPA

آموزش مداوم حرفه ای

Continuing Professional Education

CPE

قرارداد امانی (بهای تمام شده به اضافه سود معقول)

Cost-Plus-Fixed Fee Contract

CPFF

شاخص قیمت مصرف کننده

Consumer Price Index

CPI

شاخص قیمت مصرف کنندگان نقاط شهری

Consumer Price Index for all Urban Consumers

CPI-U

روش مسیر بحرانی

Critical Path Method

CPM

حسابداری قدرت خرید جاری

Current Purchasing Power accounting

CPP

واحد پردازش مرکزی

Central Processing Unit

CPU

بستانکار

Credit

Cr.

بورس سهام سینسیناتی

Cincinnati Stock Exchange

CSE

ضریب انحراف

Coefficient of Variance

CV

تحلیل رابطه هزینه- حجم - سود

Cost-Volume-Profit Analysis

CVP

+ ; ۳:۳٩ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/٦/۱٠
    پيام هاي ديگران ()   

فرهنگ اختصارات حسابداری - حرف B

جمع نقل به پایین صفحه

Brought down

B.d

جمع نقل از صفحه قبل

Brought Forward

B.F

بارنامه

Bill of Lading

B/L

ترازنامه

Balance Sheet

B/S

تجزیه و تحلیل نقطه سربسر

Break-Even Analysis

BE ANALYSIS

هیات مدیران

Board Of Directors

BOD

صورت لیست مواد – فهرست مواد

Bill Of Material

BOM

اعلام خرید

Bought

BOT

هیات بازرگانی

Board Of Trade

BOT or B.T

زمان اصلی حرکت

Basic Motion Time

BMT

بورس سهام بوستون

Boston Stock Exchange

BSE

اطلاعات کار مبنا

Basic Work Data

BWD

+ ; ۳:۳٧ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/٦/۱٠
    پيام هاي ديگران ()   

فرهنگ اختصارات حسابداری - حرف A

حسابهای پرداختنی

Accounts Payable

A/P

حسابهای دریافتنی

Accounts Receivable

A/R

انجمن حسابداری امریکا

American Accounting Association

AAA

میانگین زمان نگهداری موجودی

Average Age of Inventory

AAI

بنیاد تحقیقات حسابداری استرالیا

Australian Accountancy Research Foundation

AARF

استانداردهای حسابداری استرالیا

Australian Accounting Standards

AAS

هزینه یابی بر مبنای فعالیت

Activity Based Costing

ABC

انجمن حسابداران رسمی (در انگلیس)

Association of Certified Accountants

ACA

انجمن حسابداران خبره

Association of Chartered Accountants

ACA

کمیته اجرایی استانداردهای حسابداری (در امریکا)

Accounting Standard Executive Committee

AccSEC

اتاق پایاپای خودکار

Automated Clearing House

ACH

میانگین دوره وصول

Average Collection Period

ACP

سیستم بازیافت سریع بهای تمام شده(در قانون مالیاتهای آمریکانوعی روش محاسبه استهلاک است)

Accelerated Cost Recovery System

ACRS

پیش پرداخت مالیات شرکت

Advance Corporation Tax

ACT

تبلیغات

Advertising

AD

از روی ارزش – برحسب ارزش

Ad valorm

Ad val

پردازش اتوماتیک داده ها

Automated Data Processing

ADP

جدول استهلاک دارائیها

Assets Depreciation Range

ADR

انجمن حسابداران دولتی

Association of Government Accountants

AGA

سود ناخالص تعدیل شده

Adjusted Gross Income

AGI

مجمع عمومی سالانه

Annual General Meeting

AGM

موسسه آمریکایی حسابداران

American Institute of Accountants

AIA

انجمن حسابداران رسمی آمریکا

American Institute of Certified Public Accountants

AICPA

سیستم اطلاعاتی حسابداری

Accounting Information System

AIS

گروه بین المللی مطالعات حسابداری

Accountants International Study Group

AISG

حداقل مالیات جایگزین

Alternative Minimum Tax

AMT

ارزش فعلی اقساط مساوی

Present Value of Annuity

AN

خالص ارزش فعلی سالواره

Annualized net Present Value

ANPV

میانگین کیفیت محصول خروجی

Average Outgoing Quality

AOQ

حد میانگین کیفیت محصول خروجی

Average Outgoing Quality Limit

AOQL

هیات اصول حسابداری (در امریکا)

Accounting Principle Board

APB

تعهدات انباشته مزایای بعد از بازنشستگی

Accumulated Postretirement Benefit Obligation

APBO

حسابداران حافظ منافع عمومی

Accountants for the Public Interest

API

سازمان بهره وری آسیا

Asian Productivity Organization

APO

میانگین دوره پرداخت

Average Payment period

APP

نرخ سالانه به درصد

Annual Percentage Rate

APR

تئوری قیمت گذاری آربیتراژ

Arbitrage Pricing Theory

APT

سطح کیفیت قابل قبول

Acceptable Quality Level

AQL

بولتن تحقیقات حسابداری

Accounting Research Bulletin

ARB

بخش تحقیقات حسابداری

Accounting Research Division

ARD

نرخ بازده حسابداری

Accounting Rate of Return

ARR

مطالعه تحقیقاتی حسابداری

Accounting Research Study

ARS

جامعه حسابداران استرالیا

Australian Society of Accountants

ASA

هیات استانداردهای حسابداری

Accounting Standards Board

ASB

هیات استانداردهای حسابرسی

Auditing Standards Board

ASB

کمیته تدوین استانداردهای حسابداری (در انگلستان)

Accounting Standards Committee

ASC

بورس سهام آمریکا

American Stock Exchange

ASE

بیانیه ای در مورد اساس تئوری حسابداری (در سال 1966 میلادی در امریکا منتشر شد)

A Statement Of Basic Accounting Theory

ASOBAT

نشر سلسله مطالب حسابداری

Accounting Series Releases

ASRs

انجمن زنان حسابدار امریکا

American Society of Women Accountants

ASWA

بولتن اصطلاحات حسابداری

Accounting Terminology Bulletin

ATB

تجهیزات اتوماتیک آزمون گیری

Automated Test Equipment

ATE

دستگاه اتوماتیک تحویلداری بانک

Automated Teller Machine

ATM

مقررات کمک تجاری

Aid Trade Provision

ATP

انجمن زنان عضو حسابداران رسمی امریکا

American Women’s Society of Certified Public Accountants

AWSCPA

 

 

 

+ ; ۳:۳٤ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/٦/۱٠
    پيام هاي ديگران ()   

INVESTMENTS - درس دوازدهم کتاب ENGLISH FOR THE STUDENT OF ACCOUNTING آقای عبدالر

INVESTMENTS

سرمایه گذاریها

 

Accounting for investments is controversial. The accounting problems involve measurement, recognition, and disclosure. According to SFAS No. 115 accounting for investments is classified into two broad categories as investment in debt securities and in equity securities. The fundamentals of the accounting for investments in debt and equity securities are explained below:

حسابداری سرمایه گذاری ها بحث انگیز است. مشکلات حسابداری شامل اندازه گیری، شناسایی و افشا می باشد. طبق بیانیه شماره 115 استانداردهای حسابداری مالی، حسابداری سرمایه گذاریها به دو قسمت عمده سرمایه گذاری در اوراق قرضه و اوراق مالکانه تقسیم می شوند. اصول حسابداری سرمایه گذاری در اوراق قرضه و مالکانه به شرح ذیل می باشد:

 

Investments in Debt Securities

Investments in debt securities are grouped into three separate categories for accounting and reporting purposes. These categories are I) Held-to-maturity, 2) Trading, and 3) Available-for-sale.

By definition, only debt securities can be classified as held-to-maturity because equity securities have no maturity date. A debt security should be classified as held-to-maturity only if the reporting entity has both a) the positive intent, and b) the ability to hold those securities to maturity

سرمایه گذاری در اوراق قرضه

سرمایه گذاری در اوراق قرضه برای مقاصد حسابداری و گزارشگری به سه دسته جداگانه تقسیم می شود. این دسته ها عبارتند از: 1) نگهداری شده تا سررسید، 2) تجاری و 3) آماده برای فروش.

در تعریف، فقط اوراق قرضه به عنوان نگهداری شده تا سررسید می تواند طبقه بندی شود زیرا اوراق مالکانه تاریخ سررسید ندارند. اوراق قرضه فقط زمانی می تواند به عنوان نگهداری شده تا سررسید طبقه بندی شود که شرکت گزارشگر هم 1) قصد قطعی و هم 2) توانایی نگهداری این اسناد را تا سررسید داشته باشد.

Trading securities are held with the intention of selling them in a short period of time. Trading securities are traded to generate profits from short-term differences in price. The holding period for these securities is generally less than 3 months.

اوراق تجاری به قصد فروش در کوتاه مدت نگهداری می شوند. اوراق تجاری از تفاوت قیمت در کوتاه مدت سود ایجاد می کند. زمان نگهداری این اوراق معمولا کمتر از 3 ماه می باشد.

Debt securities not classified as held-to-maturity or trading should be classified as available-for-sale securities. This category is therefore a catch-up category.

اوراق قرضه ای که به عنوان نگهداری شده تا سررسید یا تجاری طبقه بندی نمی شوند لازم است که به عنوان اوراق آماده برای فروش طبقه بندی شوند. این طبقه از این منظر یک طبقه .... می باشد.

Investments in Equity Securities

Investments by one corporation in the common stock of another corporation can be classified according to the percentage of the voting stock of the investee held by the investor.

For the case in which the ownership interest is less than 20%, the same accounting and reporting treatment (except for held-to-maturity) is used as with the debt securities. Accounting for investments in more than 20% of the ownership of the investee is described later under the caption Long-Term Investments.

سرمایه گذاری در اوراق مالکانه

سرمایه گذاری یک شرکت در سهام عادی شرکت دیگر بر طبق درصد سهام دارای حق رای سرمایه پذیر که توسط سرمایه گذار نگهداری می شود طبقه بندی می شود.

در این مورد اگر بهره مالکانه کمتر از 20 درصد باشد، حسابداری و گزارشگری مشابه عملیات انجام شده برای اوراق بهادار (غیر از نگهداری شده تا سررسید) می باشد. حسابداری سرمایه گذاریهای بیشتر از 20 درصد در مالکیت سرمایه پذیر بعدا تحت عنوان سرمایه گذاری بلندمدت توضیح داده می شود.

Accounting for Long-Term Investments

Accounting for long-term investments in stock depends primarily upon the degree of control, which the investor exercises over the investee. If the investor is able to exercise significant influence over the investee's management, dividends paid by the investee may no longer be a good measure of the investor's income from the investment because the investor may influence the investee's dividend policy. In such cases, dividends paid by the investee are likely to reflect the investor's cash needs and income tax considerations, rather than the profitability of the investment. Since investments of these types cannot be sold without disrupting the relationships between the two parties, they can not be regarded as ordinary investments and special accounting methods are needed to reflect the economic content of the investment. Based on the above argument, investments in equity securities are divided into three categories as below:

حسابداری سرمایه گذاری بلندمدت

حسابداری سرمایه گذاری بلندمدت در سهام در درجه اول به درجه کنترلی که سرمایه گذار بر سرمایه پذیر اعمال میکند، بستگی دارد. اگر سرمایه گذار قادر به اعمال نفوذ با اهمیت بر مدیریت سرمایه پذیر باشد، سود تقسیمی پرداخت شده بوسیله سرمایه پذیر در درازمدت مقیاس مناسبی از درامد سرمایه گذار از سرمایه گذاری نمی باشد چون ممکن است سرمایه گذار بر سیاستهای تقسیم سود سرمایه پذیر اعمال نفوذ بکند. در این موارد، سود تقسیمی بوسیله سرمایه پذیر مانند برگشت نقد موردنیاز سرمایه گذار و رسیدگی های مالیات درامد منعکس می شود، تا به عنوان سوداوری سرمایه گذاری. از اینرو چون سرمایه گذاری هایی از این دست نمی توانند بدون بر هم زدن روابط میان دو شریک فروخته شوند نمی بایست به عنوان سرمایه گذاری عادی منعکس شوند و روش حسابداری خاصی برای انعکاس محتوای اقتصادی این سرمایه گذاریها نیاز است. برطبق مباحثات بالا، سرمایه گذاری در اوراق مالکانه به سه طبقه زیر تقسیم می شوند:

1. Investment in less than 20% of voting stock. In this case, it is assumed that there is no significant influence of control. Therefore, the investment is classified as either trading or available-for-sale

1. سرمایه گذاری در کمتر از 20 درصد سهام دارای حق رای: در این مورد، فرض بر این است که تاثیر مهمی بر کنترل وجود ندارد. بنابراین سرمایه گذاری به عنوان تجاری یا آماده برای فروش طبقه بندی می شود.

2. Ownership of between 20% and 50% of voting stock. There is an influential interest but no control. Investment is classified as long-­term and the equity method, which is called one-line consolidation, is used.

2. مالکیت بین 20 تا 50 درصد سهام دارای حق رای: این حالت یک نفوذ موثر است و نه کنترل. سرمایه گذاری به عنوان بلندمدت طبقه بندی و روش ارزش ویژه (که تلفیق سطری نامیده می شود) بکار برده می شود.

3. Ownership of more than 50% of voting stock. There is control over the investee's activities and the investor should prepare consolidated financial statements. The acquiring corporation might pay cash and other assets, or might issue its capital stock, or incur liabilities for the acquired corporation. In each of these cases, the purchase method is used as a basis for preparing consolidated financial statements.

3. مالکیت بیش از 50 درصد سهام دارای حق رای. در این حالت کنترل بر فعالیتهای سرمایه پذیر وجود دارد و سرمایه گذار لازم است که صورتهای مالی تلفیقی تهیه کند. شرکت تحصیل کننده ممکن است که پول نقد یا دیگر دارائیها را پرداخت کند، یا سهام سرمایه خود را صادر کند، یا بدهی های به شرکت تحصیل شده متحمل شود. در هرکدام از این حالات، روش خرید به عنوان یک مبنا برای تهیه صورتهای مالی تلفیقی استفاده می شود.

 

 

Type of security

category

Valuation basis

Unrealized holding

gain or less

Other income effects

Debt security

Held-to-maturity

Amortized cost

Not recognized

Interest when earned,

Gains and losses from sale

Trading

Fair value

Recognized in income

As the above

Available-for-sale

Fair value

Recognized in equity

As the above

Equity security

Less than 20%

 

 

 

Trading

Fair value

Recognized in income

Dividend declared, gain and losses from sale

Available-for-sale

Fair value

Recognized in equity

As the above

Between 20% and 50%

Equity method

Not recognized

Proportionate shares of investee,s net income adjusted for amortization of goodwill

More than 50%

consolidation

Not recognized

Not applicable

 

 

نوع اوراق بهادار

طبقه بندی

روش ارزیابی

سود یا زیان تحقق نیافته ناشی از نگهداری

دیگر اثرات درامدی

اوراق قرضه

نگهداری شده تا سررسید

بهای مستهلک شده

شناسایی نمی شود

Interest when earned,

Gains and losses from sale

تجاری

ارزش منصفانه

در سود و زیان شناسایی می شود

مانند بالا

آماده برای فروش

ارزش منصفانه

در حقوق صاحبان سهام شناسایی می شود

مانند بالا

اوراق مالکیت

کمتر از 20%

 

 

 

تجاری

ارزش منصفانه

در سود و زیان شناسایی می شود

Dividend declared, gain and losses from sale

آماده برای فروش

ارزش منصفانه

در حقوق صاحبان سهام شناسایی می شود

مانند بالا

بین 20% تا 50%

ارزش ویژه

شناسایی نمی شود

Proportionate shares of investee,s net income adjusted for amortization of goodwill

بیشتر از 50%

تلفیق

شناسایی نمی شود

غیرقابل اجرا

 

 

 

Business Combinations and Long-Term Investments

As an external means of achieving growth, business combinations are events or transactions in which two or more business enterprises or their net assets are brought under common control into a single accounting entity. When a business combination occurs, consolidated financial statements should be prepared to show the financial position and the results of operations of the combined entity.

ترکیب شرکتها و سرمایه گذاری های بلندمدت

به عنوان یک عامل بیرونی برای رشد، ترکیبهای تجاری اتفاقات یا معاملاتی هستند که باعث می شوند دو یا چند شرکتتجاری یا خالص دارائیهایشان زیر یک کنترل مشترک تحت یک شخصیت حسابداری واحد آورده شوند. زمانی که ترکیبهای تجاری اتفاق می افتند، صورتهای مالی تلفیقی برای نشان دادن وضعیت مالی و نتایج فعالیت شرکت تلفیق شده لازم است تهیه شود.

Methods of Combinations

There are four methods for carrying out business combinations as follows:

روشهای ترکیب

برای ترکیبهای تجاری چهار روش به شرح زیر وجود دارد:

1. Merger. In a merger, the board of directors of the two or more corporations involved approve a plan to exchange all of their voting common stock for the voting stock (and perhaps some preferred stock, cash, or long-term debt) of one of the corporations (the survivor). Other corporations then cease to exist as separate legal entities.

1.جذب. در جذب هیات مدیره دو یا چند شرکت درگیر با معاوضه تمام سهام دارای حق رایشان با سهام دارای حق رای( و احتمالا مقداری سهام ممتاز، وجه نقد یا بدهی بلندمدت) یکی از شرکتها ( شرکت باقیمانده) موافقت می کنند. بقیه شرکتها موجودیتشان به عنوان یک شخصیت حقوق جداگانه از بین می رود.

2. Consolidation. In a consolidation, a new corporation is formed to issue its capital stock in exchange for the capital stock of two or more existing corporations, which then go out of existence.

2. تلفیق. در تلفیق یک شرکت جدید تشکیل می شود که سهام سرمایه اش را تعویض با سهام سرمایه دو یا چند شرکت موجود صادر می کند که این شرکتها از بین می روند.

3. Acquisitions of assets. A business enterprise may acquire all or most of the assets of another enterprise for cash, debt, capital stock or a combination thereof. The selling enterprise may then continue its existence as a separate entity or it may be liquidated.

3- تحصیل داراییها. یک شرکت تجاری ممکن است تمام یا قسمتی داراییهای یک شرکت دیگر را در قبال وجه نقد، بدهی، سهام عادی یا یک ترکیب وابسته به آن خریداری کند. شرکت خریداری شده ممکن است موجودیت خویش را به عنوان یک شرکت جداگانه ادامه دهد یا اینکه منحل شود.

4. Acquisition of capital stock. One corporation (the investor) may issue capital stock, cash, debt, or a combination thereof to acquire all or part of the voting capital stock of another corporation, the investee.

4- تحصیل سهام عادی. یک شرکت (سرمایه گذار) ممکن است سهام عادی، وجه نقد، بدهی یا یک ترکیب وابسته به آن را برای خرید تمام یا قسمتی از سهام دارای حق رای شرکت دیگر (سرمایه پذیر) بدهد.

 

 

این متن مربوط به درس دوازدهم کتاب ENGLISH FOR THE STUDENT OF ACCOUNTING آقای عبدالرضا تالانه می باشد

 

 

 

+ ; ۳:٠٤ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/٦/۱٠
    پيام هاي ديگران ()   

به پرشین بلاگ خوش آمدید

بنام خدا

كاربر گرامي

با سلام و احترام

پيوستن شما را به خانواده بزرگ وبلاگنويسان فارسي خوش آمد ميگوييم.
شما ميتوانيد براي آشنايي بيشتر با خدمات سايت به آدرس هاي زير مراجعه كنيد:

http://help.persianblog.ir براي راهنمايي و آموزش
http://news.persianblog.ir اخبار سايت براي اطلاع از
http://fans.persianblog.ir براي همكاري داوطلبانه در وبلاگستان
http://persianblog.ir/ourteam.aspx اسامي و لينك وبلاگ هاي تيم مديران سايت

در صورت بروز هر گونه مشكل در استفاده از خدمات سايت ميتوانيد با پست الكترونيكي :
support[at]persianblog.ir

و در صورت مشاهده تخلف با آدرس الكترونيكي
abuse[at]persianblog.ir
تماس حاصل فرماييد.

همچنين پيشنهاد ميكنيم با عضويت در جامعه مجازي ماي پرديس از خدمات اين سايت ارزشمند استفاده كنيد:
http://mypardis.com


با تشكر

مدير گروه سايتهاي پرشين بلاگ
مهدي بوترابي

http://ariagostar.com
+ پرشین بلاگ ; ۳:٠٤ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/٦/۱٠
    پيام هاي ديگران ()