حسابداری

این وبلاگ در حقیقت پشتیبانی وبلاگ اصلی منhttp://sadegh55.blogfa.com/ است

فرهنگ اختصارات حسابداری - حرف L

اعتبار اسنادی

Letter of Credit

L/C

خرید اهرمی

Leverage Buyout

LBO

اقل بهای تمام شده یا قیمت بازار

Lower of Cost or Market

LCM

کشورهای کمتر توسعه یافته

Less Developed Countries

LDC

اولین صادره از آخرین وارده (لایفو)

Last-In, First-Out

LIFO

اسناد اعتباری

Letter Of Credit

LOC

برنامه ریزی خطی

Linear Programming

LP

اختیار محدود وکیل

Limited Power Of Attorney

LPOA

دیرترین زمان

Latest Time

LT

+ ; ۱۱:٠٧ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٧/٦/۱۱
    پيام هاي ديگران ()