حسابداری

این وبلاگ در حقیقت پشتیبانی وبلاگ اصلی منhttp://sadegh55.blogfa.com/ است

فرهنگ اختصارات حسابداری - حرف M

سیستم تعدیل شده بازیافت بهای تمام شده (روش استهلاکات در قانون مالیاتهای کشور امریکا)

Modified Accelerated Cost Recovery System

MACRS

بازار حراج سهام ممتاز

Market Auction Preferred Stock

MAPS

خدمات مشاوره مدیریت

Management Advisory Services

MAS

مدیریت بر مبنای هدف

Management By Objective

MBO

مدیریت برای اهداف

Management For Objectives

MFO

انجمن مدیران مالی شهرداریها

Municipal Finance Officers Association

MFOA

مدیریت

Management

MGMNT

نرخ بازده داخلی تعدیل شده

Modified Internal Rate of Return

MIRR

سیستم اطلاعاتی مدیریت

Management Information System

MIS

شرکت چند ملیتی

Multinational Company

MNC

برنامه ریزی نیازمندیهای مواد

Materials Requirements Planning

MRP

+ ; ۱۱:٠۸ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٧/٦/۱۱
    پيام هاي ديگران ()