حسابداری

این وبلاگ در حقیقت پشتیبانی وبلاگ اصلی منhttp://sadegh55.blogfa.com/ است

فرهنگ اختصارات حسابداری - حرف P

قیمت (ارزش) دارایی

Price (value) of asset

P

سود و زیان

Profit and Loss

P&L

نسبت قیمت به سود

Price-Earning ratio

P/E ratio

حسابدار مستقل- حسابدار عمومی

Public Accountant

PA

چک از پیش تایید شده

Pre-Authorized Check

PAC

سود قبل از کسر استهلاک مالیات در سال "تی"

Profits Before Deprecation and Taxes in year t

PBDTt

کامپیوتر شخصی

Personal Computer

PC

سود سهام ممتاز

Preferred Stock Dividend

PD

نسبت قیمت به سود سهام پرداختی

Price Dividend Ratio

PDR

تکنیک بازبینی و ارزیابی در پروژه

Program Evaluation and Review Technique

PERT

بورس سهام فیلادلفیا

Philadelphia Stock Exchange

PHLX

صورت سود و زیان

Profit and Loss Statement

P/L

سیستم طرح ریزی، برنامه ریزی و بودجه بندی

Program-Planning and Budgeting System

PPBS

شاخص قیمت تولیدکننده

Producer Price Index

PPI

بورس سهام پاسیفیک

Pacific Stock Exchange

PSE

ارزش فعلی

Present Value

PV

نمودار سود-حجم

Profit-Volume chart

PV CHART

ارزش فعلی یک سالواره در "ان" سال

Present-Value of an n-years Annuity

PVAn

پرداخت در مقابل تحویل- پرداخت در زمان تحویل

Payment Versus Delivery

PVD

ارزش فعلی عامل بهره برای یک مبلغ واحد که به نرخ "کا" درصد برای "ان" دوره تنزیل شده است

Present Value Interest Factor for a single amount discounted at k percent for n periods

PVIFAk,n

نقطه فروش

Point of sale

Pos

احتمالات

Probabilities

Pr

+ ; ۱۱:۱۳ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٧/٦/۱۱
    پيام هاي ديگران ()