حسابداری

این وبلاگ در حقیقت پشتیبانی وبلاگ اصلی منhttp://sadegh55.blogfa.com/ است

فرهنگ اختصارات حسابداری - حرف R

ضریب همبستگی

correlation coefficient

r

تحقیق و توسعه

Research & Development

R&D

نرخ تنزیل تعدیل شده

Risk-Adjusted Discount Rate

RADR

نرخ برابری

Ratio of Exchange

RE

تراست سرمایه گذاری در اموال منقول

Real State Investment Trust

REIT

نرخ بهره بدون ریسک

Risk-free rate of interest

Rf

بازده داراییها

Return On Assets

ROA

بازده حقوق صاحبان سهام

Return On Equity

ROE

بازده سرمایه بکار گرفته شده

Return On Capital Employed

ROCE

رسید کالا

Receipt Of Goods

ROG

بازده سرمایه گذاری

Return On Investment

ROI

نقطه تجدید سفارش

Reorder Point

ROP

صرف ریسک

Risk Premium

RP

موافقت نامه خرید مجدد

Repurchase Agreement

RP

شاخص قیمت خرده فروشی

Retail Price Index

RPI

حسابداری شناخت ذخایر

Reserves Recognition Accounting

RRA

قیمت خرده فروشی توصیه شده

Recommended Retail Price

RRP

+ ; ۱۱:۱٥ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٧/٦/۱۱
    پيام هاي ديگران ()