حسابداری

این وبلاگ در حقیقت پشتیبانی وبلاگ اصلی منhttp://sadegh55.blogfa.com/ است

LONG-LIVED ASSETS - درس سیزدهم کتاب ENGLISH FOR THE STUDENT OF ACCOUNTING آقای ع

LONG-LIVED ASSETS

دارائیهای بلند مدت

Long-lived assets also called plant assets or fixed assets are those assets that are tangible in nature, used in the operations of the business, and not held for sale in the ordinary course of the business. Property, Plant, and Equipment is a balance sheet classification often used to show all tangible long-lived assets owned by a business.

 دارائیهای بلندمدت که دارائیهای تاسیساتی یا دارائیهای ثابت هم نامیده می شوند، آن دسته از دارائیها هستند که در طبیعت مشهود باشند، در عملیات شرکت مورد استفاده قرار بگیرند و  در چرخه عادی شرکت جهت فروش نگهداری نشوند. اموال، ماشین آلات و تجهیزات یک طبقه بندی ترازنامه ای است که اغلب برای نمایش تمام دارائیهای بلندمدت مشهود تحت مالکیت شرکت استفاده می شود.

Acquisition and Cost

All plant assets should be recorded at cost when they are acquired. That is, the cost of the asset acquired must include cash equivalent purchase price and all necessary direct expenditures related to get it in place and ready for use. Such expenditures include sales taxes, special foundations, installation costs, broker's commissions, and title fees. The cash equivalent cost rule to record purchased assets is also applied in other situations such as cash purchases, deferred payment contracts, lump sum or basket purchases, and assets contributed as donations.

خرید و بهای تمام شده

تمام دارائیهای تاسیساتی لازم است که در زمان خرید به بهای تمام شده ثبت شوند. که عبارت است از بهای کالای خریداری شده شامل معادل نقدی قیمت خرید و تمام هزینه های مستقیم لازم مربوط به نصب و آماده سازی برای استفاده می شود. این قبیل هزینه ها شامل مالیتهای فروش، زیرسازی، هزینه های نصب، حق العمل کارگزار و حق انتقال سند می باشد. بهای معادل نقد قانونی است برای دارائیهای خریداری شده حتی اگر روشهای دیگری همچون خریدهای نقدی، قرارداد پرداخت معوق، خریدهای کلی یا یکجا و دارائیهای غیرنقدی دریافت شده به عنوان کمک بلاعوض استفاده شده باشد.

When assets are acquired on long-term credit contract, the interest involved in the contract must be excluded and the cost of the asset equals the present value of the consideration exchanged between the contracting parties at the date of transaction.

هنگامی که دارائی تحت یک قرارداد اعتباری بلندمدت خریداری می شود، بهره درگیر شده در قرارداد باید مستثنی شود و بهای دارایی مساوی است با ارزش کنونی مورد مبادله میان دو طرف قرارداد در تاریخ انجام معامله.

 In package purchases, the total cost of assets acquired must be allocated between each asset in the purchased basket based on their fair market values.

در خریدهای کلی، جمع بهای اموال خریداری شده باید میان هریک از اموال موجود در سبد خریداری شده براساس ارزش منصفانه بازار آنها تخصیص یابد.

When assets are received as donations, to record nothing is to ignore the economic realities of an increase in wealth and assets. Therefore, the fair value of the asset should be used to establish its value on the books. Two general approaches have been used to record the credit for the asset received; revenue approach and capital approach. FASB Standard No. 116 adopts the revenue approach and requires companies to use it in practice. That is, assets received as donations must be recorded as revenue in the period they received.

هنگامی که دارائیها به صورت کمک بلاعوض دریافت می شوند، ثبت ارزش صفر برای آن نادیده گرفتن واقعیت اقتصادی افزایش در اموال و ثروت است. بنابراین ارزش منصفانه دارایی باید برای ثبت ارزش در دفاتر باید استفاده شود. دو دیدگاه عمومی برای ثبت بستانکاری اموال دریافت شده وجود دارد: دیدگاه درامدی و دیدگاه سرمایه ای. استاندارد 116 هیات تدوین استانداردهای حسابداری مالی دیدگاه درامدی را پذیرفته و شرکتها را ملزم به استفاده از این روش کرده است. یعنی دارائیهای دریافت شده به عنوان کمک بلاعوض باید در دوره ای که دریافت می شوند به عنوان درامد ثبت شوند.

Exceptions

However, there are some exceptions to the cash equivalent cost rule. These exceptions include such cases as self-constructed assets, assets acquired trough the issuance of stock, non-monetary asset exchanges, and assets acquired trough leasing.

استثنائات

اما چند استثنا برای قانون بهای معادل نقد وجود دارد. این استثنائات شامل مواردی از قبیل دارائیهای ساخته شده توسط خود شرکت، دارائیهای خریداری شده از طریق انتشار سهام، معاوضه دارائیهای غیرپولی و دارائیهای خریداری شده از طریق اجاره می باشد.

Some companies may construct their own plant assets. The problem associated with the cost of the asset is how to allocate indirect cost of manufacturing, called overhead or burden, to the asset under construction. There are three ways to handle such a problem: assigning no fixed overhead, allocating a portion of all overhead, and assigning the cost of any curtailed production to the asset.

بعضی از شرکتها خودشان دارائی ثابت خودشان را می سازند. مسئله مشترک با بهای تمام شده دارائی چگونگی تخصیص هزینه های مستقیم تولید (که سربار یا بالاسری نامیده می شود) به دارائی در حال ساخت است. سه راه برای حل این مشکل وجود دارد: تخصیص نیافتن سربار ثابت، تخصیص قسمتی از تمام سربار و تخصیص بهای هرگونه تولید استفاده شده در دارایی.

When property is acquired by issuance of securities such as common stock, the market value of the stock issued is a fair indication of current cash equivalent price of the property, as far as "the stock is actively traded in the exchange.

زمانی که اموالی از طریق صدور اوراق بهادار از قبیل سهام عادی خریداری می شود، ارزش بازار سهام صادر شده مبنای منصفانه قیمت معادل نقد جاری اموال است. تا آنجا که سهام به صورت فعال در بازار سهام مبادله شود.

Accounting for exchanging non-monetary assets is based on the fair value of the asset given up or the fair value of the asset received, whichever is more clearly evident. Thus any gain or loss on the exchange should be recognized immediately because the earnings process relating to these assets is completed. However, the general rule of immediate recognition is modified when exchanges of similar assets occur for gain situations. In such cases the earnings process is not considered complete and no gain should be recognized except for the cases in which a boot is received.

حسابداری معاوضه داراییهای غیرپولی بر مبنای ارزش منصفانه دارایی واگذار شده یا ارزش منصفانه دارایی دریافت شده هرکدام که آشکارتر باشد استوار است. بدین ترتیب که سود و زیان معاوضه باید فورا شناسایی شود زیرا فرایند کسب درامد در ارتباط با این دارائیها کامل شده است. هرچند که زمانی که معاوضه دارائیهای مشابه اتفاق بیفتد قانون عمومی شناسایی فوری برای حالت سود تغییر می کند. در این قبیل موارد  فرایند کسب درامد کامل نمی شود و سودی نیز نباید شناسایی شود جز در مواردی که سرک دریافت می شود.

Subsequent Costs

In addition to the initial cost of acquiring a plant asset, cost of additions made to the asset and other costs that add to the utility of the asset for more than one period, called betterments, are debited to the asset account. Expenditures that increase the useful life of the asset beyond the original estimate are called extraordinary repairs and are debited to the appropriate accumulated depreciation account. Rearrangement and reinstallation costs are different from additions, replacements, betterments, and major repairs. Removing a set of semi­-older machines and installing them in other place to facilitate labor working or future production need a notable amount of money. These expenditures, which benefit future periods, should be capitalized and amortized over those future periods expected to benefit.

Expenditures that benefit only current period to maintain normal operating efficiency are charged to expense accounts as maintenance and are called revenue expenditures.

هزینه های متعاقب (بعدی)

علاوه بر هزینه های اولیه خرید یک دارائی ثابت، بهای ملحقات اضافه شده به دارایی و دیگر هزینه هایی که کیفیت یک دارایی را برای بیشتر از یک دوره افزایش می دهند (که بهسازی نامیده می شوند) به حساب دارایی بدهکار می شوند. مخارجی که عمر مفید دارایی را نسبت به براورد اولیه افزایش می دهند که تعمیرات اساسی نامیده می شوند حساب استهلاک انباشته را بدهکار می کنند. هزینه ترتیب بندی یا نصب دوباره با الحاقات، جایگزینی، اصلاحات و تعمیرات اساسی متفاوت هستند. جابه جایی یک مجموعه قدیمی ماشین آلات و نصب دوباره آنها در مکان دیگری برای تسهیل کار یا تولیدات آینده نیاز به یک مبلغ قابل توجه دارد. این گونه هزینه ها که در منافعی برای دوره های آتی دارند، باید به حساب دارایی برده شوند و و در دوره های آتی که انتظار میرود سوداوری داشته باشند مستهلک شوند.

مخارجی که سودشان تنها مربوط به دوره جاری است و کارایی عملیات عادی را حفظ می کنند به عنوان مخارج تعمیر و نگهداری به حساب هزینه برده می شوند و مخارج جاری نامیده می شوند.

 

Depreciation

As time passes, all plant assets with the exception of land lose their capacity to yield services. Allocating the cost of a plant asset over its useful life is called depreciation, which results from physical wear and tear as well as from technical obsolescence and deterioration. In determining the amount of depreciation three factors need to be considered: a) the cost of the asset, b) the residual or salvage value of the asset, and c) the useful life of the asset.

استهلاک

با گذشت زمان، تمام دارائیهای ثابت به استثنای زمین توانایی بازده خود را از دست می دهند. تخصیص بهای یک دارایی ثابت بر عمر مفید آن استهلاک نامیده می شود، که نتیجه سایش و گسستگی فیزیکی به اضافه زوال و منسوخ شدن فنی است. برای تعیین مبلغ استهلاک سه عامل باید درنظر گرفته شود: الف) بهای یک دارائی 2) ارزش اسقاط یا بازیافت و 3) عمر مفید دارایی.

Different methods used often to depreciate plant assets are 1) straight-­line, 2) units-of-production, 3) declining-balance, 4) double declining-­balance, and 5) the sum-of-the-years-digits. The last three depreciation methods recognize higher depreciation amounts in the early years of an asset's life when it is more productive and requires less maintenance; as a result, lower depreciation is recognized in the later years when the asset is less efficient and requires more maintenance.

اغلب روشهای متفاوتی برای مستهلک کردن دارائیهای ثابت استفاده می شود: 1) خط مستقیم 2) تعداد تولید 3) مانده نزولی  4) مانده نزولی مضاعف و 5) مجموع ارقام سنوات. سه روش استهلاک آخر در سالهای اولیه عمر مفید دارائی که دارائی بهره وری بالاتر و نیاز کمتری به تعمیرات دارد مبلغ استهلاک بیشتری را شناسایی می کند و در نتیجه در سالهای پایانی که دارائی بهره وری کمتر و نیاز بیشتری به تعمیرات دارد استهلاک کمتری شناسایی می شود.

 

Depletion is similar to depreciation. It is allocation the cost of a natural resource that has been consumed or metal ores and other minerals removed from the earth. The amount of the periodic cost allocation is based on the relationship of the cost to the estimated size of the natural resource or the mineral deposit, and on the quantity consumed or extracted during the period. However, the periodic cost allocation or depletion is not an expense, but an asset like inventories of raw material or available for sale goods.

استهلاک دارائی های نقصان پذیر نیز شبیه استهلاک است. که در آن بهای یک منبع طبیعی که مصرف شده یا معادن فلزی و دیگر فلزات که از زمین استخراج می شوند، تخصیص می یابد. مبلغ تخصیص بهای ادواری بر مبنای ارتباط بهای مقدار تخمینی منبع طبیعی یا ذخیره معدن، و مقدار مصرف شده یا استخراج شده در طول دوره محاسبه می شود. هرچند تخصیص بهای ادواری یا استهلاک منابع طبیعی یک هزینه نیست بلکه یک دارائی شبیه موجودی مواد خام یا کالای آماده برای فروش است.

 

Disposal of Plant Assets

Plant assets that are no longer useful may be discarded, sold, or traded in on other plant assets. When a plant asset is disposed of, its depreciation must be updated. The cost of the asset and the depreciation must be then removed from the accounts and any gain or loss recognized.

اسقاط دارائی ثابت

دارائی ثابتی که دیگر مفید نباشد ممکن است که دور انداخته شود، فروخته شود یا با دیگر دارئی های ثابت مبادله شود. هنگامی که یک دارائی اسقاط می شود، استهلاکش باید بروز شود. بهای دارائی و استهلاک باید از حسابها پاک شود و هرگونه سود و زیان شناسایی شود.

 

Reporting

Property, plant, and equipment are disclosed on the balance sheet at their original cost with the subtraction of the accumulated depreciation from the cost amount. The amount of depreciation expense and the methods used in computing depreciation should be disclosed in the notes to the financial statements. Properties and equipment, which are pledged, must be separated and disclosed in the notes to the financial statements.

گزارشگری

اموال، ماشین آلات و تجهیزات در ترازنامه به قیمت اصلی پس از کسر استهلاک انباشته از بهای تمام شده افشا می شود. مبلغ هزینه استهلاک و روش استفاده شده در محاسبه استهلاک باید در یادداشتهای صورتهای مالی افشا شوند. اموال و تجهیزاتی که در رهن قرار دارند باید جداگانه گزارش شوند و در یادداشتهای صورتهای مالی افشا شوند.

 

این متن مربوط به درس سیزدهم کتاب ENGLISH FOR THE STUDENT OF ACCOUNTING آقای عبدالرضا تالانه می باشد

 

+ ; ۱٢:۱۸ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/٦/٢٥
    پيام هاي ديگران ()