حسابداری

این وبلاگ در حقیقت پشتیبانی وبلاگ اصلی منhttp://sadegh55.blogfa.com/ است

فرهنگ اختصارات حسابداری - حرف B

جمع نقل به پایین صفحه

Brought down

B.d

جمع نقل از صفحه قبل

Brought Forward

B.F

بارنامه

Bill of Lading

B/L

ترازنامه

Balance Sheet

B/S

تجزیه و تحلیل نقطه سربسر

Break-Even Analysis

BE ANALYSIS

هیات مدیران

Board Of Directors

BOD

صورت لیست مواد – فهرست مواد

Bill Of Material

BOM

اعلام خرید

Bought

BOT

هیات بازرگانی

Board Of Trade

BOT or B.T

زمان اصلی حرکت

Basic Motion Time

BMT

بورس سهام بوستون

Boston Stock Exchange

BSE

اطلاعات کار مبنا

Basic Work Data

BWD

+ ; ۳:۳٧ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/٦/۱٠
    پيام هاي ديگران ()