حسابداری

این وبلاگ در حقیقت پشتیبانی وبلاگ اصلی منhttp://sadegh55.blogfa.com/ است

فرهنگ اختصارات حسابداری - حرف G

نرخ رشد

Growth rate

G

اصول عمومی پذیرفته شده در حسابداری

Generally Accepted Accounting Principles

GAAP

استانداردهای عمومی پذیرفته شده در حسابرسی

Generally Accepted Auditing Standards

GAAS

دیوان محاسبات (در امریکا)

General Accounting Office

GAO

شورای مشورتی استانداردهای حسابداری دولتی (در امریکا)

Governmental Accounting Standards Advisory Council

GASAC

هیات تدوین استانداردهای حسابداری دولتی – این هیات در سال 1984 شکل گرفت و مسئولیت تدوین و صدور بیانیه هایی را در مورد استانداردهای حسابداری دولتی بر عهده دارد.

Governmental Accounting Standards Board

GASB

موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات)

General Agreement on Tariffs and Trade

GATT

محصول ناخالص داخلی

Gross Domestic Product

GDP

تولید ناخالص ملی

Gross National Product

GNP

+ ; ۱۱:٠۱ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٧/٦/۱۱
    پيام هاي ديگران ()